Odlingssäkerhet i sortblandningar av åkerböna

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Baljväxter och deras kvävefixering har en central roll inom ekologisk odling. Dessvärre är många baljväxter känsliga för skadegörare, ogräs och torka. Projektet utvärderar ett nytt sätt att försöka öka odlingssäkerheten, nämligen att samodla flera sorter som kan komplettera varandra och tillsammans ge hög och jämn skörd. Fältförsök har genomförts vid de tre lokalerna Alnarp (Skåne), Lanna (Västra Götaland) and Klostergården (Östergötland) under två år (2011 och 2012). Samma protokoll för etablering och provtagning har använts vid all lokaler och båda säsongerna enligt följande: Tre sorter av åkerböna (Vicia faba L.: Alexia, Gloria och Julia) såddes i renbestånd samt i två- och tresortsblandningar, samtliga kombinationer med och utan samodling med vårvete (Triticum aestivum L., sorten Dacke). Förekomst av chokladfläcksjuka, orsakad av svampen Botrytis fabae, har graderats visuellt vid fem tillfällen mellan mitten av juli och slutet av augusti. Provtagning för mätningar av skörd, kvävefixering och foderkvalitet genomfördes vid utvecklingsstadiet fullmatade baljor, som representerar lämplig skörd för helsädesfoder, och vid full mognad. Analys av hittills erhållna resultat visar på skillnader mellan sorter och sortblandningar i kärnavkastning, och en potentiellt högre jämnhet i avkastning hos en del av de testade sortblandningarna. Vidare analyser kommer att visa hur samodling med olika sorter och/eller med vårvete påverkat åkerbönans kvävefixering, förekomst av chokladfläcksjuka och produktkvalitet. Genom denna helhetsansats testas möjligheterna att med ökad växt-diversitet uppnå hög odlingssäkerhet utan avkall på foderkvaliteten. Projektet genererar därmed ny kunskap om hur användandet av baljväxter kan optimeras inom ekologisk produktion.

Publiceringar:

- Carlsson m.fl. 2016. Slutrapport 2015 (uppdaterad 2016)

- Holmberg I, 2013. Åkerböna - i ekologiska odlingssystem. Examensarbete. Agronomprogrammet. Institutionen för biosystem och teknologi SLU, Alnarp.

Publicerade mastersavhandlingar kopplade till projektet:
http://stud.epsilon.slu.se/4369/1/Dhamala_N_120625.pdf
http://stud.epsilon.slu.se/5088/1/Sarwar_S_121126.pdf
http://stud.epsilon.slu.se/5970/1/Konfor_P_130822.pdf

Fakta:

Projektet är finansierat av 2011-2013

Projekttid: EkoForsk

Projektansvarig: Georg Carlsson.
Projektledare: Georg Carlsson.
Övriga medverkande: Erik Steen Jensen, Kerstin Huss-Danell (SLU inst. för norrländsk jordbruksvetenskap), Mårten Hetta (SLU inst. för norrländsk jordbruksvetenskap), Ann-Charlotte Wallenhammar (Hushållningssällskapet/HS konsult AB).