SolACE - Lösningar för mer effektiv användnig av vatten och växtnäring i grödor och agroekosystem (Solutions for improving Agroecosystem and Crop Efficiency for water and nutrient use)

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Det övergripande målet i SolACE-projektet är att underlätta för europeiskt jordbruk att möta utmaningar med begränsad tillgång till vatten och växtnäring under kommande årtionden, genom att utforma nya genotyper och innovativa skötselåtgärder för högre effektivitet i användning av vatten, kväve och fosfor, på gröd- och odlingssystemnivå.

SolACE fokuserar på tre grödor av stor betydelse i europeiskt jordbruk: potatis, brödvete (höstvete) och durumvete, och kommer att identifiera 1) optimala kombinationer av växtfysiologiska egenskaper för ökad resurseffektivitet; 2) högpresterande genotyper under kombinerad stress orsakad av torka och brist på kväve eller fosfor; och 3) nya skötselåtgärder i fält, som drar nytta av positiva interaktioner mellan olika grödor samt mellan grödor och mikroorganismer för att öka tillgången till vatten och växtnäring i konventionellt och ekologiskt jordbruk.

SolACE har 25 partners från 14 länder i Europa. SLU medverkar i arbete med att utvärdera egenskaper hos olika baljväxter som förfrukt, utifrån deras förmåga att bidra med kväve till efterföljande höstvete, samt med att utvärdera innovationer för ökad resurseffektivitet (framförallt kväve) i fältförsök som genomförs tillsammans med lantbrukare.