Strategisk växtnäringshantering i ekologisk produktion av livsmedel integrerat med biogasproduktion

Senast ändrad: 26 oktober 2023

I regioner med avsaknad på djurhållning är bristen på växtnäring ett stort hinder för en ökad övergång till ekologisk odling. Ekologiska odlare utan djurhållning eller utan tillgång till godkänd stallgödsel använder gröngödslingsgrödor i sin växtföljd, vilket kan resultera i betydande förluster av kväve via ammoniakavgång och lustgas samt läckage av nitrat. Dessutom är det en utmaning för ekologisk odling att minska beroendet av fossila drivmedel och bli självförsörjande på förnybar energi, samtidigt som påverkan på klimatet och miljön måste minska. Målet med detta projekt är att bestämma effekterna av strategisk tillförsel av rötrest till de kvävekrävande grödorna i en ekologisk växtföljd inriktad på livsmedelsproduktion. Rötresten baseras på anaerob nedbrytning av en baljväxt-gräsvall, fånggrödor och växtrester inom växtföljdssystemet. Systemet som gödslas med rötresten jämförs med ett annat system där gröngödsling används direkt eller via omfördelning av biomassan inom detta system. Vi kommer att studera effekterna av de olika systemens växtnäringshantering med avseende på skördens storlek (ts/ ha) och kvalitet, kväveackumulation, kvävedynamik i marken, potentialen för nitratläckage, ammoniakavgång och lustgasavgång samt energibalansen och ekonomin relaterad till växtnäringshanteringen i systemen och biogasproduktionen. Fältförsöken kommer att genomföras på ekologisk certifierad mark vid SLU Alnarp och i ett samarbete mellan SLU och LTH.

Finansiering:

Projektansvarig: Erik Steen Jensen
Projektledare: Tora Råberg
övriga medverkande: Georg Carlsson, Sven-Erik Svensson.  
Samarbetspartner LTH: Emma Kruger och Lovisa Björnsson


Kontaktinformation