Fiskodling i norr - en livsmedelsproduktion med miljöpotential

Senast ändrad: 10 april 2024
Odlingskasse för fisk i norrländskt vatten med skog baktill. Foto.

Projektet syftar till att undersöka om och hur röding och regnbågslax kan odlas på ett uthålligt vis i befintliga kraftverksdammar i Norrlands inland – utifrån ett biologiskt, ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Programmet sträcker sig över fem år och är ett samarbete mellan SLU och externa aktörer såsom SVA, branchorganisationen Matfiskodlarna, vattenkraftsindustrin och civilsamhället via Landsbygdsnätverket.

Bakgrund

Kraftverksdammar har genom dämningen fått ett förändrat ekosystem, där strandzonens bidrag till sjöarnas födovävar minskat. Detta i kombination med en utarmning av näring i våra inlandsvatten kan minska produktiviteten i dammens ekosystem. I projektet kommer forskarna att studera om införsel av ny näring till dammen från fiskodling kan bidra till att motverka denna utveckling.

Syfte och mål

Projektets naturvetenskapliga del syftar till att förstå hur fiskodling i kraftverksdammar påverkar ekosystemet. I andra delar av projektet kommer förutsättningarna för att genom fiskodling producera nyttig mat och skapa nya arbetstillfällen i Norrlands inland undersökas. Programmet sträcker sig över fem år och är ett samarbete mellan SLU:s alla fakulteter, SVA, branchorganisationen Matfiskodlarna, vattenkraftsindustrin och civilsamhället i form av Landsbygdsnätverket.

Projektmål:

  1. Att undersöka kraftverksdammens ekosystem för att utifrån en helhetsförståelse kunna skapa underlag för framtidens skötselplaner.
  2. Se om kraftverksdammar med fiskodling i öppna kassar skiljer sig från motsvarande kraftverksdammar som inte haft fiskodling.
  3. Utvärdera om fiskodling i öppna kassar kan bidra till ett gott och nyttigt livsmedel, samt nya arbetstillfällen i Norrlands inland, utan att riskera bevarandevärden.

Mer specifikt så kommer projektet att undersöka hur den odlade fiskens gödsel omsätts i dammen och påverkar vattnet. Fisk, bentisk fauna, mikrofloran i vatten- och sedimentprover från kraftverksdammen kommer att analyseras för att förstå hur näringen från vattenbruket tas upp i de akvatiska födovävarna . Projektet kommer även undersöka specifika sjukdomsframkallande bakterier i vattensystemen. Idag saknas kunskap om dessa bakteriers spridning i naturen och forskningsprogrammet kommer bland annat att studera om det föreligger någon smittrisk mellan den vilda och den odlade fisken.

Projektet kommer även arbeta med livscykelanalyser av relevanta frågeställningar för svenskt vattenbruk i kraftverksdammar såsom miljöeffekter av fiskfoder med råvaror från Östersjön eller lokala kretslopp eller effekter i konsumentled av en utökad svensk fiskodling. 

Den information och data som genereras i projektet kommer att användas i samhälls- och miljösystemanalyser och programmet kommer att bygga upp en gemensam kunskapsbas om fiskodling för akademi, företag och myndigheter. Satsningen ger även stora möjligheter till att ta fram en hållbar affärsmodell för entreprenörer inom området.

Huvudsökande: Anders Kiessling, professor vid institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd, SLU

Interna partners:

Hanna Carlberg, forskare vid institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd, SLU

Stefan Bertilsson, professor vid institutionen för vatten och miljö, SLU

Martyn Futter, universitetslektor vid institutionen för vatten och miljö, SLU

Ingrid Strid, forskare vid institutionen för energi och teknik, SLU

Cecilia Mark-Herbert, universitetslektor vid institutionen för skogsekonomi, SLU

Julia Aldberg, forskare vid institutionen för skogsekonomi, SLU

Karin Nilsson, forskare vid institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU

Gunnar Öhlund, forskare vid Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU

Öystein Evensen, gästprofessor vid institutionen för husdjurens biovetenskaper, SLU

Externa partners: Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Matfiskodlarna, Landsbygdsnätverket och vattenkraftsindustrin.

 

Fakta:

Start- och slutdatum: 2023-09-01 till 2028-08-31

Finansiär: Familjen Kamprads stiftelse

En mer detaljerad beskrivning av den moderna kraftverksdammens biologi och möjliga relation till fiskodling ges i rapporten “Fiskodling i norr: en livsmedelsproduktion med miljöpotentialav A. Kiessling och M. Futter i samarbete med forskare vid SLU och Umeå Universitet (Rapportserie SLU 309).