Etablerings- och skötselmetoder för ängsvegetation

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Syftet med projektet är att skapa en kunskapsöversikt om etablerings- och skötselmetoder för konstruerade ängar. Målsättningarna med denna översikt är att:

  1. kunna vidareförmedla kunskapen till studenterna i programmen för Hortonomer, Trädgårdsingenjörer, Landskapsingenjörer och Landskapsarkitekter,
  2. bidra med en internationell vetenskaplig publikation i ämnet
  3. samla den befintliga kunskapen inför framtida forskningsinitiativ och
  4. främja en hållbar utveckling genom en bevarad inhemsk mångfald.

En hållbar utveckling vilar på en grundbult av inhemsk biologisk mångfald. Ängsvegetation utgör ett av de mest artrika habitaten i vårt land och är därför särskilt viktig. Bevarandet av den inhemska biologiska mångfalden kan i sin tur vara avgörande för att upprätthålla övriga ekosystemfunktioner, utan vilka t.ex. jordbruket vore intet. Kunskapen jag vill samla är därför av stor vikt för utformningen och planeringen av vårt landskap och vår framtid. Denna utformning och planering, av såväl det urbana som det rurala framtida landskapet, bör göras med utgångspunkt i forskningsresultat. Då forskning om ängsvegetationens betydelse för ekosystemfunktioner är sparsam, bör sådan initieras. Detta projekt är en väl vald startpunkt för att utveckla forskningsområden där stad och land möts.

Projektet är finansierat av KSLA

Projekttid: 2015-2016

Projektledare: Linda-Maria Mårtensson
Övriga medverkande:

Publiceringar:
Mårtensson. 2017. Methods of establishing species-rich meadow biotopes in urban areas. Ecological Engineering. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2017.03.016


Kontaktinformation