Samverkan

Senast ändrad: 26 oktober 2023
Många händer som höjs mot himmelen

Samverkan med näring, myndigheter och andra intresserade är en naturlig del av Biosystem och Teknologis arbete. En viktig drivkraft är att vår forskning ska kommer till nytta för trädgårds- och jordbruksnäringen. Vi ser också att det finns ett stort behov av att förmedla kunskap om den viktiga produktion som sker inom jordbruk och trädgård ut i samhället för att öka intresset för näringen.

Många forskningsfrågor utvecklas bäst i dialog med sektorns intressenter. Viktiga instrument för BT är Partnerskap Alnarp och Tillväxt Trädgård som är plattformar för mötena mellan sektor och akademi. Inom dessa ramar genomförs tillämpade forskningsprojekt och resultaten från dessa projekt presenteras på olika sätt bland annat som lättillgängliga faktablad. För att nå ut bredare med information arbetar vi också mot skolor via exempelvis SLU Studentpool. Vi genomför även ämnesspecifika aktiviteter på BT tillsammans med näring som exempelvis Alnarps grisdag, mjölkdag och nötköttsdag.

Vi har en mycket bred kompetens på BT och samverkan kan se väldigt olika ut.
Om du vill veta mer så kontakta våra samverkanslektorer, Malin Hultberg med inriktning mot växtsidan och Anders Herlin mot byggnads- och djursidan.  De har ett särskilt ansvar för att arbeta med samverkansfrågor.