Arbetseffektiv nötköttsproduktion eller rätt sak, i rätt tid, på rätt plats – arbeta smart och säkert

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Arbetskostnaden i nötköttsproduktion uppskattas till 25-30% av de rörliga kostnaderna. Till skillnad från foderkostnaden är den verkliga arbetskostnaden ofta dåligt underbyggd. Arbetskostnaden är naturligtvis en viktig faktor för lönsamheten i nötköttsproduktion. Målet med detta projekt är att förbättra arbetseffektiviteten, inklusive arbetsmiljön, i nötköttsproduktionen. Ett kortsiktigt mål är att få fram ett relevant underlag för arbetsplanering och effektiv logistik i nötköttsföretaget. Projektet innebär också framtagande av ett realistiskt kalkyleringsunderlag som kan användas vid förändringar i nötköttsproduktionen och/eller uppföljning av pågående verksamhet. Syftet är att skapa förutsättningar för en långsiktig och uthållig nötköttsproduktion.

Projektet är finansierat av SLF delvis

Projekttid: 2008 - 2013

Projektansvarig: Christian Swensson, Stefan Pinzke och Elise Bostad.

Elise Bostad disputerade 3 oktober 2013 med avhandlingen "Labour in Swedish intensive beef cattle production" SLU, Acta Universitatis Agriculturae Sueciae: 69.

 

Publiceringar:
Publicering  i refereetidskrift
1. Bostad, E., Swensson, C. and Pinzke, S. 2010. Labour use in Swedish production of red veal. Journal of International Farm Management Volume 5, Number 3: 1-23.

2. Bostad, E., Swensson, C. and Pinzke, S. 2011. Labour Input in Specialist Beef Bull Production in Sweden. CIGR  Journal Vol 13, No 3:1-21.


Konferensbidrag
1. Bostad, E. 2008. Arbetseffektiv mellankalvproduktion. Alnarps Nötköttsdag.
194.47.52.113/janlars/partnerskapAlnarp/ekonf/20081119/bostadEliseDOC.pdf
2. Bostad E. , Swensson C.  & Pinzke S. 2008.  Working to fatten calves in Sweden: working time, working environment and managerial style. The 10th World Conference on Animal Production, Cape Town, 23-28 November.
3. Bostad E.  & Swensson C. 2009. The competitive stockman is labour efficient. 60th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP 2009), Barcelona, 2009-08-24 - 2009-08-27.
4.  Bostad, E. 2009. Work time and working environment in the fattening of young cattle in Sweden. Proceedings, European Forum, Livestock housing for the future, Lille, France 22-23 octobre 69-74.
78.155.145.72/html/html1/IMG/pdf_CR_0933124-livestock_housing_for_the_future.pdf#page=65
5. Bostad, E., Swensson, C. & Pinzke,S. 2011. Labour input in specialized young bull production in Sweden. XXXIV CIOSTA CIGR V Conference 2011 - Efficient and Safe Production Processes in Sustainable Agriculture and Forestry, Wien, 29 Juni - 2 Juli 2011.
6. Bostad, E., Swensson, C. & Pinzke,S. 2011. Motivating factors in Swedish young cattle production. EAAP Stavanger 29.8 – 2.9 Book of abstracts No 17: 130.

Populärvetenskapliga presentationer
1. Petersson, K. 2008.  Optimalt mottagningsstall för kalvar - en fältstudie. Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, SLU Alnarp. Fakta från LTJ nr 11. http://  pub-epsilon.slu.se:8080/1507/01/LTJ-fakta_11_2009_3_.pdf.
2. Bostad, E. Swensson, C. & Pinzke, S. 2010. Arbetstidsåtgång i mellankalvsuppfödningen. Fakta från Lantbrukets Byggnadsteknik, LTJ-Fakultetens faktablad nr 31, SLU Alnarp.
pub.epsilon.slu.se/5527/1/bostad_et_al_101203.pdf
3. Bostad, E. Swensson, C. & Pinzke, S. 2011. Arbetstidsåtgång i ungtjursuppfödningen. Fakta från Lantbrukets Byggnadsteknik, LTJ-Fakultetens faktablad nr 35, SLU Alnarp.

Övriga publiceringar
1. Petersson, Kristin. 2008. Inhysningssystem för kalvar och ungdjur i större besättningar. Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry, SLU. Examensarbeten inom Agronomprogrammet 15 ECTS, Alnarp vol.

2. Petersson, Kristin. 2008.  Optimalt mottagningsstall för kalvar - en fältstudie. Examensarbete inom Agronomprogrammet 30 ECTS,  SLU.

 


Kontaktinformation