Bra miljö i klimatsmarta slaktgrisstallar

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Den övergripande målsättningen med projektet är att minska energiförbrukningen från grisstallar samtidigt som man förbättrar djurmiljön, arbetsmiljön och yttre miljön.
Studien kommer att bestå av en jämförelse av klimat och boxrenlighet mellan två olika ventilationssystem. I det ena ventilationssystemet kommer luften att tas in via kanaler under stallet. Minimumventilationen kommer att tas ut via gödselkulverten medan resten av luften kommer att tas ut via trummor i taket. I det andra ventilationssystemet (kontrollstallet) kommer luften att tas in via tilluftsdon i taket och all luft kommer att tas ut via frånluftstrummor i taket.
Mätningarna kommer att omfatta: temperatur, relativ luftfuktighet, NH3, CO2, lufthastighet, totalt damm, respirabelt damm samt renlighet i boxarna.
Finansiering av dammätningarna söks hos SLO.
Resultaten av projektet kommer att publiceras i Svenska facktidningar och internationellt.

Projektet är finansierat av SLO-fonden och Partnersskap ALnarp

Projekttid: 2010-2012

Projektansvarig: Jos Botermans.
Övriga medverkande: Knut-Håkan Jeppsson.

Publiceringar:

Konferensbidrag AgEng 20114 Zurich, Comparison between air inlet via channels under the build-ing and air inlets via the ceiling for growing-finishing pigs


Kontaktinformation