Hållbarhet och djurvälfärd för plastade betonggolv för smågrisar

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Betonggolv i grisningsboxar slits ofta ut relativt snabbt, bland annat på grund av frätningsskador från gödsel/urin. Dessutom riskeras smågrisarnas hud- och klövhälsa att skadas av betongen i och med dess höga friktion. Under smågrisarnas första dagar är hud och klövar fortfarande mjuka som en effekt av hög vätskehalt sedan tiden i livmodern. Detta gör dem extra känsliga för hårda, sträva föremål, som kan perforera hud eller klövar. Öppna sår blir en enkel inkörsport för patogener. En sådan hälsorisk är både ett problem ekonomiskt och ur djurvälfärdssynpunkt. Det tycks finnas ett samband mellan betonggolvets ålder och skadefrekvensen bland smågrisarna. Alternativ till betonggolv har undersökts, däribland plastade betonggolv. Försöken har dock inte givit tydliga resultat. För att ett sådant alternativ ska bli produktionsmässigt gångbalt bör det ha god hållbarhet. Med grund i detta ska projektet jämföra golv i grisningsboxar, plastade betonggolv mot obehandlade betonggolv för att se hur de plastade betonggolvens långsiktiga hållbarhet är. I projektet görs mätningar och studier i ett antal stallar med grisningsboxar med plastade golv av olika ålder och betonggolv av olika ålder.

Projektet är finansierat av Partnerskap Alnarp

Projekttid: 2014-2015
Projektledare: Sven Nimmermark
Övriga medverkande: Anna Karlsson

Publiceringar:

Karlsson, A., & Nimmermark, S. 2015. Hållbarhet av golv i grisningsboxen – en jämförande studie mellan obehandlade och plastade betonggolv samt hur golvkvaliteten kan påverka smågrishälsan LTV-fakultetens faktablad, Fakta från partnerskap Alnarp (pp. 4). Alnarp: SLU

Karlsson, A. 2014. Hållbarhet av golv i grisningsboxen - En jämförande studie mellan obehandlade och plastade betonggolv samt hur golvkvaliteten kan påverka smågrishälsan. Examensarbete Agronomprogrammet, 30HP, SLU: http://stud.epsilon.slu.se/7589/


Kontaktinformation