Hästhållning på den peri-urbana landsbygden

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Hästsektorn är diversifierad och sammanlänkar en stor mängd aktiviteter på den peri-urbana landsbygden såväl i Sverige som i övriga västvärlden. Den skapar nya ekonomiska möjligheter och nya former av markanvändning, men också konflikter mellan olika intressen.

Syftet med arbetet är att bidra till kunskap om hur den expanderande hästsektorn är en viktig del av pågående markanvändnings- och landskapsförändringar i peri-urbana områden, sett i relation till en samtidigt pågående förändring av den fysiska planeringen, i riktning mot ökande regionalisering och kommunal samverkan.

De specifika målen är att kartlägga hur hästsektorn influerar utvecklingen av en mångfunktionell markanvändning i peri-urbana områden, att analysera intressenters upplevelser och attityder till hästhållning som en markanvändning. Vidare att översiktligt identifiera specifika drag hos hästhållningen i relation till markanvändning som ett nytt och ökande forskningsfält liksom att bestämma dess signifikans i den större kontexten av markanvändning och översiktlig planering.

Den metodik som använts är enkätundersökningar, intervjuer, deltagande observationer samt rapportering i media och fotodokumentation. Undersökningarna har riktats mot olika intressentgrupper (häst ägare, markägare, kommunala planerare, boende runt hästanläggningar). Utöver detta har data samlats in via deltagande observationer på olika nivåer och via statistik.

Resultaten hittills visar att hästhållningen står för en omfattande markanvändning av ekonomisk och social betydelse. För att tillvarata de positiva effekterna av den expanderande hästsektorn och dämpa uppkomna markanvändningskonflikter finns det ett behov av fysisk planering med såväl ett ”uppifrån och ned” som ett ”nedifrån och upp” perspektiv, på kommunal, regional och nationell nivå.

Projektet är finansierat av Stiftelsen Hästforskning, Fakultetsmedel

Projekttid: 2005 - 2011

Projektansvarig: Christer Nilsson.
Övriga medverkande: Hanna Elgåker.

Publiceringar:

Elgåker H., Pinzke S., Nilsson C. & Lindholm G. 2012. Horse riding posing challenges to the Swedish Right of Public Access. Land Use Policy, vol 29, nr 2, April 2012, 274-293.

Elgåker H. 2011. The new equine sector and its influence on multifunctional land use in peri-urban areas. Geojournal, vol 2010, 1-23.

Elgåker H. 2011. Horse keeping in peri-urban areas : Changing land use with possibilities and conflicts. Acta Universitatis agriculturae Sueciae, nr 2011:7.

Elgåker H., Pinzke S., Lindholm G. & Nilsson C. 2010. Horse Keeping in Urban and Peri-Urban Areas: New Conditions for Physical Planning in Sweden. Geografisk Tidsskrift - Danish Journal of Geography, vol 110, nr 1, 81-98.

Elgåker H. & Peterson A. 2009. Planning for multifunctional land use in peri urban areas - the equine example. The XXIII European Society For Rural Sociology Congress Vaasa, Finland 17-21 August 2009: Re-inventing the rural between the social and the natural, Vaasa, Finland.

Elgåker H. 2008. Conflicts and attitudes connected to horse keeping in Swedish peri-urban areas. ECLAS Alnarp 2008. New Landscapes - New Lives. New Challenges in Landscape Planning, Design and Management. 20th Conference of European Schools of Landscape Architecture. Alnarp, September 11-14, 2008.

Elgåker H. & Wilton B. 2008. Horse farms as a factor for development and innovation in the urban-rural fringe with examples from Europe and Northern America. 10th annual conference, Nordic-Scottish University for Rural and Regional Development, Vejle, Denmark, 2007 03 08-2007 03 10. In: Innovation systems and rural development. 43-55.

Elgåker H., Pinzke S. & Nilsson C. 2008. The Conflict between the Right of Public Access, Equine Activities and the Planning System in Swedish Peri-Urban Areas. ECLAS Conference 2008 “New Landscapes - New Lives, New Challenges in Landscape Planning, Design and Management”, Alnarp, 11-14 September 2008.

Elgåker H. & Peterson A. 2007. Häst på Alnarp. Strategiprogram för forskning, undervisning och Alnarps egendom. SLU, LTJ-fakulteten. Alnarp.


Kontaktinformation