Kartläggning av dammpartiklars storleksfördelning vid uppfödning av slaktsvin

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Damm i grisstallar kan orsaka såväl arbetsmiljöproblem som försämrad djurhälsa och i en stor svensk enkätundersökning om luftmiljön i djurstallar ansågs damm vara det största problemet . Även utsläpp av partiklar från stallar har börjat uppmärksammas på senare år. Dammpartiklars storlek har stor betydelse för dammets inverkan på andningsorganen och det är de riktigt små partiklarna, de respirabla, som tränger långt ner i andningsvägarna som kan orsaka de största problemen.

Projektets syfte var att undersöka dammpartiklars storleksfördelning vid inhysning av slaktsvin samt att bestämma effektiviteten av olika åtgärder för att begränsa dammförekomsten.
Målsättningen var att utvärdera inverkan av följande faktorer:
* Ventilationsflöde
* Ventilationsprinciper (till- och frånluftsdon)
* Luftrörelser
* Dammsugning
* Befuktning av stalluften
* Befuktning av golvytor
* Oljeduschning av grisar

Mätningar gjordes för att kartlägga dammpartiklarnas storleksfördelning i ett slaktsvinsstall. Vidare studerades effekten av vattensprinkling på förekomsten av mängden respirabla partklar. Studien gjordes i ett stall på Alnarps Södergård där 54 grisar var inhysta i ett system med spaltgolv i delar av boxarna. Dysor placerade över spaltgolvet sprinklade vatten under 10-40 sek per timme. Mängden partiklar uppmättes i inomhusluften ca 3 m från en väggmonterad frånluftsfläkt. Partiklar räknades med hjälp av en partikelräknare. I försöken hölls ventilationsflödet konstant vid 96 m3 per gris och timme.

Medelantalet partiklar i millioner per m3 var 63 för storleksfraktionen 0,3-0-5 µm, 2,2 för 0,5-1 µm, 1,5 för 1-2 µm, 1,5 för 2-5 µm och 0,39 för partiklar större än 5 µm. Medelantalet i millioner per m3 under tre perioder med sprinkling med vatten var 48 for storleksfraktionen 0,3-0-5 µm, 1,8 för 0,5-1 µm, 1,3 för 1-2 µm, 1,2 för 2-5 µm och 0,33 för partiklar större än 5 µm. Dygnsvariationen av mängden större partiklar indikerar att dessa påverkades av aktiviteten i stallet. Mängden partiklar varierade mellan olika dagar, men resultaten tyder på att en avsevärd minskning av mängden respirabla partiklar kan göras genom att man sprinklar med vatten. För förekomsten av de riktigt små partiklarna (0.3 – 0.5 µm, 0.5 - 1 µm) tycks utomhustemperaturen ha en stor betydelse.

Projektet var finansierat av SLO-fonden

Projekttid: 2010-2013

Projektansvarig: Gösta Gustafsson.
Övriga medverkande:Sven Nimmermark som genomförde projektet

Publiceringar:
Nimmermark, S., Sammanställning av mätningar, LBT, Alnarp, 2013.


Kontaktinformation