Majsensilage till mjölkkor

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Under senare år har majsensilage blivit populärt att användas till mjölkkor även i Sverige. Odlingen har ökat från 2000 ha till närmare 17 000 hektar år 2011. Orsaken till ökningen i Sverige är troligen att det har kommit nya sorter och att majsen i motsats till vallen skördas vid ett enda tillfälle. Det mesta av majsen ensileras och om majsen är skördat vid rätt tillfälle är det ett utmärkt foder till mjölkkor.

Det ökande intresset för majsensilage har också medfört ett antal frågeställningar rörande majsensilage som till exempel:

- Vad är viktigt vid sortvalet?
- När och hur skall det hackas?
- Vad är ett bra majsensilage?
- Hur mycket majsensilage kan man ge till en mjölkko?

Ett antal majsprojekt har startats som främst har finansierats av Stiftelsen Lantbruksforskning, SL-Stiftelsen och Partnerskap Alnarp. Vissa delprojekt är även finansierade av Lantmännen, Agroväst och Agroöst.


Projekttid: 2006 -

Projektansvarig: Christian Swensson för Partnerskaps Alnarp delen. Ansvarig för SLF-projektet är Mårten Hetta, inst. för Norrländsk Jordbruksvetenskap, SLU Umeå.

Övriga medverkande: Mårten Hetta, Zohaib Mossadiq, Naeem Tahir, Elisabeth Nadaeu och Eva-Maria Lidström.

Publiceringar
Refeegranskade artiklar
1. Hetta M., Muhammad Naeem T., Swensson C. 2010. Responses in dairy cows to increased inclusion of wheat in maize and grass silage based diets. Acta Agriculturae Scandinavica,  Section A, Animal Science vol. 60 219-229.
2. Mussadiq,Z.,Hetta, M., Swensson ,C.  & Anne-Maj Gustavsson, A-M. 2011. Plant development, agronomic performance and nutritive value of forage maize depending on hybrid and marginal site conditions at high latitudes. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Soil & Plant Science, in press.
3. Hetta, M., Mussadiq, Z., Gustavsson, A-M., Swensson, C. 2012. Effects of hybrid and maturity on performance and nutritive characteristics of forage maize at high latitudes, estimated using the gas production tech-nique. Animal Feed Science and Technology, Volume 171, Issue 1 : 20-30.

Konferensbidrag
1. Nadeau, E., Arnesson, A., Rustas, B-O. & Swensson, C. 2009.  Majsodling och foderkvalitet – hur ser det ut i verkligheten? D&U-konferensen, Uppsala. Svensk Mjölk.
2. Swensson, C. 2009. Utvärdering av majsensilage i foderstaten. Rapport från växtodlings- och växtskyddsdagar i Växjö 8-9 december, Meddelande från södra Husdjursförsöksdistriktet, rapport nr 62, 25:1-25:6.
3. Tahir M. N., Hetta M. and Swensson C. 2009. Increased inclusion of wheat in maize silage based diets  - production responses in dairy cows. In: Chilliard, Y., Glasser, F., Faulconnier, Y., Bocquier, F., Veissier, I., Doreau, M. (Eds.), Ruminant physiology: Digestion, metabolism, and effects of nutrition on reproduction and welfare. Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, pp. 672-673.
4. Arnesson,A., Rustas, B-O., Nadeau, E. och Swensson,C. 2009. Majsproduktion på gårdar i södra Sverige – odling, konservering och foderkvalitet. Rapport 27, Inst. för Husdjurens miljö och hälsa, avd. för produktionssystem. SLU Skara.
5. NADEAU E.1, RUSTAS B-O.1, ARNESSON A.1 and SWENSSON C. 2010. Maize Silage Quality on Swedish Dairy and Beef Farms. Proc. of the 14th International Symposium "Forage Conservation" Konferens:  14th International Symposium "Forage Conservation", Brno, Czech Republic, 2010-03-17--2010-03-19 : 195-197 ISBN:  978-80-7375-386-3.
6. Mussadiq, Z.,Hetta,M., Swensson,C.  & Gustavsson, A.M. 2011. Plant development, agronomic performance and nutritive value depending on hybrid, maturity and site in forage maize grown at high latitudes. Proceedings 0f the 2nd Nordic Feed Science Conference, Uppsala, Sweden. Rapport 277, inst. för husdjurens utfodring och vård, SLU.
7. Hetta, M., Mussadiq, Z., Gustavsson, A-M. &  Swensson, C. 2012. Majs i nordliga områden - möjligheter och begränsningar. Grovfoderkonfe-rens 2012, Rapport nr 1, inst. för Norrländsk Jordbruksvetenskap , SLU Umeå. pub.epsilon.slu.se/8598/1/bernes_g_120229.pdf

Faktablad
1. Swensson C., Lidström E-. 2008. Majsensilage av god kvalitet – konkurrenskraftigt foder vid rätt pris. Fakta nr 3,  Partnerskap Alnarp, SLU Alnarp. pub.epsilon.slu.se/3778/1/swensson_et_al_090612.pdf
2. Swensson, C., Hetta, M., Nadeua, E., Lidström, E-M. & Gustafsson, K. 2009. Majs trivs bäst i öppna landskap. Forskning Special, Svensk Mjölk. 
3. Swensson, C., Mossadiq, Z. & Hetta, M. 2009. Majs. Vilken sort skall man välja och när skall ensilaget skördas? Info nr 8, Partnerskap Alnarp, SLU Alnarp. pub.epsilon.slu.se/4017/1/swensson_e_al_091001.pdf
4. Swensson, C, Mussadiq, Z. Gustafsson, A-M., & Hetta, M.2011. Läget, läget, läget är helt avgörande för att lyckas med odling av majs. LTJ-fakultetens faktablad, Fakta från Partenskap Alnarp och Lantbrukets Byggnadsteknik nr 27. pub.epsilon.slu.se/8582/12/swensson_et_al_120202.pdf

Populärvetenskapliga publiceringar
1. Swensson, C. 2009. Flera lag i majstävling. Husdjur 6-7, sid 12.
2. Swensson, C. 2011. Majsensilage i foderstaten innebär mer stärkelse. Husdjur nr 2. Sid 12-13.
3. Swensson, C., Nadeau, E., Mussadiq, Z., Hetta, M. och Lidström, E-M. 2011. Majsdagen 2008– intryck från Vittskövle. Slutredovisning av projekt nr 306, Partnerskap Alnarp. 194.47.52.113/janlars/partnerskapalnarp/uploads/projekt/306.pdf access 2011-04-08.
Swensson, C. 2011. Många majssorter finns det. Husdjur nr 3, sid 14-15.
4. Swensson, C. 2011. Behövs tillsatsmedel till majsensilage? Husdjur nr 3, sid 16.
5. Swensson, C. 2011. Mängden eller kvaliten avgör majsens stubbhöjd. Husdjur nr 10, sid 19.


Kontaktinformation