Nya semineringsbås i smågrisbesättningar och suggpooler för förbättrad arbetsmiljö och minskad risk för skador

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Syftet är att få fram ett lättläst och illustrativt informationsmaterial vad gäller semineringsbås till suggor. Den långsiktiga målsättningen är förbättra arbetsmiljön och minska skaderiskerna för de personer (ofta kvinnor) som arbetar med seminering av suggor ute i våra grisproducerande besättningar. Genom den planerade studien och erfarenhetsinsamlingen hoppas vi kunna bidra med ett underlag så att besättningsägare kan göra det mest optimala valet av semineringsbås i samband med nyinvestering eller utbyggnad av betäcknings- och semineringsavdelningar till sina suggor.

Sammanfattning av slutrapporteringen
En av de viktigaste arbetsuppgifterna, för att få ett bra produktionsresultat i smågrisproducerande besättningar, är semineringsarbetet. Inom en besättning utför ofta en eller ett fåtal personer detta arbete och med växande besättningsstorlekar kan semineringar uppta en stor del av dessa personers arbetstid. En väl fungerande inredning ökar förutsättningarna för en bra produktion och en uthållig personal.
I studien har semineringsarbetet i 12 olika besättningar följts upp systematiskt. Semineringsarbetet utfördes antingen enligt rutinen att flytta suggorna till en semineringsyta framför galtboxen alternativt att flytta galten till området framför suggorna, som var inlåsta i specialdesignade semineringsbås.
Slutsatserna är att användning av semineringsbås effektiviserar semineringsarbetet och att semineringsbås också är positivt för seminören eftersom han/hon är mer skyddad och inte hanterar mer än en brunstig sugga åt gången. Det krävs dock en större ”yrkesskicklighet” vid seminering i semineringsbås eftersom det är seminören, som i större utsträckning måste se till att sugga och galt får en bra kontakt, så att resultatet av semineringen blir optimalt.

Projektet är finansierat av SLO-fonden

Projekttid: 2009-2012

Projektansvarig: Anne-Charlotte Olsson.
Övriga medverkande: Mats Andersson.

Publiceringar:

Olsson, Anne-Charlotte and Pinzke, Stefan and Andersson, Mats and Botermans, Jos (2012). Semineringsrutiner i smågrisbesättningar för ökad effektivitet, produktivitet och attraktionskraft som arbetsplats. Alnarp, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:4 


Kontaktinformation