Termisk närmiljö i väderskydd för köttdjur

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Att finna inhysningsformer med låga byggnadskostnader är helt avgörande för en hållbar utveckling av svensk nötköttproduktion. Enkla inhysningsformer för övervintring utomhus med någon form av väderskydd är intressanta på grund av låga byggnadskostnader. Frågan är hur enkla kan väderskydden göras och hur skall de utformas.
Vid vilken termisk närmiljö orsakas djuret diskomfort? Hur den termiska närmiljön uppfattas av ett djur är komplex och beror av ett flertal faktorer såsom djurslag, ålder, foderintag, omgivningstemperatur, vindhastighet, solinstrålning, långvågig strålning, nederbörd, luftfuktighet samt liggytans värmeegenskaper.
Projektet jämför den termiska närmiljön för köttdjur i olika typer av väderskydd. Inget väderskydd jämförs med väderskydd från en skogsdunge, tak och skogsdunge, tak och vindstaket samt ett väderskydd med tre väggar och tak. Mätningarna genomförs under 6 månader (okt-apr) och förläggs till Revingehed utanför Lund. Skogsdungens och vindstaketets vindskyddande förmåga karakteriseras genom optisk porositet (bildanalys) samt fysisk och vegetativ beskrivning. De konstruerade väderskydden byggs i full skala för ca 10 vuxna köttdjur.
En termisk modell som avger värme på samma sätt som ett djur används för att mäta den termiska närmiljön. En modell placeras utan väderskydd och en modell placeras slumpvis under perioder om 3-4 dygn i de olika väderskydden. En väderstation registrerar samtidigt väderleken. Modellens värmeavgivning i respektive väderskydd presenteras i form av varaktighetsdiagram. En analys avgör om vädret varit likvärdigt vid mätperioderna i respektive väderskydd.
Den uppmätta värmeavgivningen i respektive väderskydd ger ett mått på dess klimatskyddande förmåga. Den teoretiska fria värmeavgivningen för olika djurkategorier av köttdjur kommer att beräknas. Fri värmeavgivning från ett konstantvarmt djur beror av djurets produktion, vikt, fodernivå samt totala värmemotstånd. För att öka noggrannheten i den teoretiska värmeavgivningen från djuren utförs mätningar på värmemotståndet i vävnad och päls för två olika köttdjursraser.
Jämförelser mellan uppmätt värmeavgivning från de termiska modellerna och beräknad fri värmeavgivning ger en vetenskaplig värdering av hur lång tid av mätperioden som olika kategorier av köttdjur är i termoneutral miljö i respektive väderskydd.
Resultaten kommer att ge ökad kunskap om köttdjurens termiska närmiljö och användas vid utvecklingen av nya enkla inhysningsformer för övervintring av köttdjur utomhus.

Projektet är finansierat av Formas

Projekttid: 2006-2010

Projektansvarig: Knut-Håkan Jeppsson.
Övriga medverkande:

Publiceringar:


Kontaktinformation