Tillståndsprövning för animalieproduktion

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Animalieproduktion i större skala behöver bl.a. tillstånd ur miljösynpunkt. Processen för att söka och erhålla tillstånd fungerar i de flesta fall relativt smärtfritt, ibland kan dock hanteringen upplevas som omständlig.

Förklaringen till detta är ofta bristande kommunikation och/eller bristande förståelse för bakgrunden till miljöprövningen. Många gånger kan tillståndsprövningen också komma in för sent i byggnadsplaneringen vilket medför förseningar som kan leda till ekonomisk skada. Problematiken är speciellt stor i Skåne beroende på både ett expansivt jordbruk och expanderande tätorter.

Projektet är indelat i två faser. Denna ansökan avser första fasen - en intervjuundersökning av lantbruksföretagare (omkring 10 företag), 3 - 5 "miljökonsulter" och myndighetspersoner angående erfarenheter av tillståndsprövningen.

Intervjuundersökningen arbetar dels med fasta frågor dels med öppna frågor för att fånga upp hela problematiken. Intervjuerna beräknas omfatta 1-2 timmar beroende på framförallt omfattningen av miljöprövningen.

En sammanställning av intervjusvaren och en enkel analys inklusive förslag på åtgärder ingår i detta första steg.

Projektet är finansierat av LRF Skåne, Länstyrelsen i Skåne samt Partnersskap Alnarp

Projekttid: 2009-2011

Projektansvarig: Christian Swensson.
Övriga medverkande:

Publiceringar:


Kontaktinformation