Minskad fosforgödsling i potatisodling

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Vad har tillförsel av fosfor för effekt på skörd och kvalité i svensk potatisodling?
Kan vi med säkerhet sänka fosforrekommendationerna till våra odlare, och i så fall på vilka jordar kan det vara aktuellt?

Det kritiska läget för fosfor gällande pris och miljö ligger till grund för projektet. Under senare år har det publicerats flertalet artiklar om att mängden fosfor som behövs är överskattad i potatisodling och jordbruksverket har nu sänkt sina gödslingsrekommendationer. Många lantbrukare frågar sig om man vågar sänka fosfortillförsel till sina odlingar. Man tvekar i rädslan av att tappa skörd och kvalitet. Då potatisrådgivarna runt om i landet anser sig ha för få färska försöksresultat att luta sig mot vacklar man i frågan. En rikstäckande inventering görs därför där nollrutor (utan tillfört fosfor) läggs ut i ett stort antal befintliga odlingar som sen jämförs mot övriga delar av fältet som gödslas konventionellt. De parametrar som studeras är näringsstatus i bladskaft och i jord, skördeutfall och kvalitet.

Finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF)

Kontakta: Håkan Asp (Hakan.Asp@slu.se) / Joakim.Ekelöf (Joakim.Ekelof@slu.se)

Ekelöf, Joakim (2014). Phosphorus application strategies in potato. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:61


Kontaktinformation