Pilotstudie kring möjligheten att utnyttja mikroalgen Chlorella vulgaris som växtnäring

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Chlorella vulgaris är en robust och snabbväxande mikroalg som har stor potential att fånga upp överskottsnäring och minska näringsläckage. Detta projektet syftar att undersöka möjligheten att använda levande celler av Chlorella vulgaris i näringslösningsbaserad odling i växthus som växtnäring. Projektets mål är att öka hållbarheten i växthusodlingen genom att behovet av näringstillförsel via oorganiska salter minskas.

Projektet finansieras av KSLA och pågår under 2013.

Projektansvarig: Malin Hultberg


Kontaktinformation