Aquaponics – securing availability of sustainably produced fish and vegetable foods in urban and peri-urban areas of African cities

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Global livsmedelstrygghet kännetecknas av fyra huvuddistinktioner, livsmedelstillgänglighet, fysisk och ekonomisk tillgång till livsmedel, livsmedelanvändning och livsmedelstabilitet. Inte enbart mängden utan också kvalitet är väsentlig för den globala folkhälsan. I detta sammanhang spelar fisk- och grönsaks- och fruktbaserade livsmedel en viktig roll. Ett möjligt tillvägagångssätt för att öka och säkra tillgång till dessa grupper av livsmedel på ett uthålligt sätt är genom kombinerade produktionssystem för fisk och grönsaker, så kallad akvaponiska system. Dessa produktionssytem möter många av de stora framtida globala utmaningar, såsom global befolkningstillväxt, urbanisering, GCC och begränsad tillgång till naturresurser som är avgörande för areel produktion (t.ex. vatten, mark) och uthållighet.

Projektets mål var att skapa en bas for optimerad samodling av fisk och trädgårdsgrödor och –produkter (grönsaker, bär, örter).

Projektgruppen för detta projekt bestod svenska och etiopiska forskaren med expertis i hortikultur, zoologi (fisk), mikrobiologi, livsmedelhygien och miljövetenskap. En konceptbaserad ansats valdes för att arbeta fram resursefficienta och säkra akvaponiska produktionssystem.  Kunskapsluckor identifierades för att optimera akvaponiska system både med hänsyn till den odlade fisken och de odlade grönsaker/bär vad gäller avkastning, livsmedelssäkerhet och inverkan på miljön.

Projektet finansierades av svenska utrikesdepartementets UD15-program.

Projektledare: Beatrix Alsanius


Publikationer:

Alsanius BW. 2014. Sustainable systems for integrated fish and vegetable production – new perspectives on aquaponics. In: Glynn C, Planting M (eds) The SLU Global Food Security Research and capacity development program 2012-2014. SLU- Global Report 2014:6. Pp. 60-65. ISBN: 978-91-576-9255-9.


Kontaktinformation