Återvunnen mineralullsisolering som lösull i lantbrukets ekonomibyggnader – Teknisk och ekonomisk förstudie

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Återvinningsföretagen konstaterar att allt mindre mängder avfall deponeras och att mineralullsisolering har blivit en allt större andel av deponerade material.
Projekt syftar till att, tillsammans med återvinningsföretaget Sysav, studera teknik och ekonomi för att återvinna mineralullsisolering som lösull i t.ex. lantbrukets ekonomibyggnader. I projektet har man praktiskt utvärderat hur det går att tillverka lösfyllnadsisolering av återvunnen isolering samt testat metodiken för att tillföra återvunnen lösull till ett vindsbjälklag i form av skullutrymmet i ett höghusstall. I projektet har även möjligheterna att bygga upp en marknad för avsättning av återvunnen mineralullsisolering analyserats.
Det första steget i den framtagna produktionsmetoden av lösullsisolering från återvunnen mineralullsisolering innebar insamling av restbitar av mineralull från olika byggarbetsplatser i Malmöområdet. I det andra steget revs det insamlade isolermaterialet till lösull i en inlånad rivare.  Den producerade lösullsisoleringen av återvunnen mineralull användes sedan i ett fullskaleförsök, vilket innebar isolering av vindsbjälklaget på ett svinstall vid Odarslövs försöksgård. Hittills har projektet visat att konceptet med att återvinna mineralull som lösullsisolering i lantbrukets ekonomibyggnader kan ha en viss potential från produktionsteknisk synpunkt. Marknaden för denna isolerprodukt i lantbrukets ekonomibyggnader är emellertid relativt begränsad men den kan eventuellt bli en nischprodukt för gör-det-självare inom lantbruket.

Finansiering: Partnerskap Alnarp och Sysav Utveckling AB.

Projekttid: 2009-2010

Projektansvarig: Christer Nilsson.
Övriga medverkande: Bengt Svennerstedt, Camilla Strömdahl

Publiceringar:
Ett i projektet ingående examensarbete finns på:  stud.epsilon.slu.se/2013

Svennerstedt B., Nilsson C., Strömdahl C. 2010. Återvunnen mineralullsisolering som lösull i lantbrukets ekonomibyggnader LTJ-Rapport vol. 2010:32


Kontaktinformation