Restvärme för växthusproduktion

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Projektet kommer att genomföras inom ramen för programmet 'Eden of Sweden' där syftet är att ta tillvara låggradig restvärme från energi- och processindustrin för utnyttjande i lämpliga energisystem. Huvudintressenter i programmet är Oskarshamns kommun, Nova FoU, Oskarshamns Kraftgrupp och Svensk Kärnbränslehantering.
Det övergripande syftet med det här sökta projektet är att utveckla teknik och produktionssystem för konkurrenskraftig växthusproduktion där spillvärme från industriprocesser utnyttjas för att minska energikostnader och miljöstörningar.
Framtagning av ny teknik för energihushållning och uppvärmning av växthus, nya energibesparande täckmaterial, förbättrad styr- och reglerteknik samt utveckling av miljövänligare odlingssystem m.m. torde vara huvudspår i arbetet. Under senare år har forskning och utveckling kring ny, intressant teknik inom dessa områden bedrivits i utlandet. Mycket borde kunna komma till användning inom svensk trädgårdsnäring.
Målet för projektet är att:
1) Sammanställa nuvarande kunskapsläge
2) Identifiera kunskapsluckor som kan vara aktuella att beforska i kommande samarbete mellan SLU och Oskarshamn
3) Utarbeta handlingsplan för fortsatt utvecklingsarbete rörande tekniker och odlingssystem
4) Utforma förslag till en pilotanläggning där innovativ teknik testas
5) Beskriva och ansöka om medel till framtida projektverksamhet.

Projektet genomförs i samarbete mellan LBT/SLU och Oskarshamns kommun med LBT som projektansvarig.
Konkret kommer följande delar att ingå:
1) Inventering av befintlig teknik som kan användas för att utnyttja restvärme i växthusodling
2) Inventera möjliga nationella och internationella samarbetspartners
3) Tillsammans med branschföreträdare ta fram underlag för etablering av en pilotanläggning i Oskarshamns kommun
4) Utarbeta handlingsplan, inklusive översiktlig beskrivning av en pilotanläggning i kommersiell skala, för fortsatt arbete inom området.

Projektet är finansierat av Partnerskap Alnarp, Oskarhamns kommun och Nova FoU

Projekttid: 2011-2012

Projektansvarig: Sven Nimmermark.
Övriga medverkande: Christer Nilsson

Publiceringar:


Kontaktinformation