Miljöövervakning av markpackning

Senast ändrad: 20 juni 2024

På uppdrag av Naturvårdsverket startades det år 2003 ett nytt övervakningsprogram med syfte att bevaka det markfysikaliska tillståndet i svensk åkermark.

Det omfattar en övervakning, av vissa markfysikaliska parametrar i alven, på 30 utvalda typfält som skall representera de viktigaste typjordarna och driftsinriktningarna i de större jordbruksområdena. De fysikaliska parametrar som bestäms är markens mättade genomsläpplighet, torra skrymdensitet, porositet, andel vattenfyllda porer vid 1,0 m vattenavförande tryck samt markens penetrationsmotstånd.

Från och med år 2008 ingår även matjorden i övervakningen. Förutom de parametrar som mäts i alven bestäms även aggregatstabilitet samt risken för fosforförluster. Varje år kommer fem av de trettio fälten att provtas. Det innebär att varje fält kommer att undersökas var sjätte år. Programmet finansieras av Naturvårdsverket.

Resultat från miljöövervakning - markpackning

En sammanställning för åren 2003 – 2018 hittar du här

Enskilda platser och år

Miljöövervakning - markpackning ingår i ett större program, Jordbrukslandskap, som ska ska ge en helhetsbild av miljökvaliteten i jordbrukslandskapet.

En kvinna sitter på en åker med ett mätinstrument, foto.

Spara

Spara

Spara

Spara