Uppföljning av naturtypen mindre vattendrag

Senast ändrad: 10 augusti 2023
Bäck ringlar sig igenom ett öppet landskap. Foto.

Det finns en stor mängd mindre vattendrag i Sverige och de är ofta utsatta för miljöpåverkan genom rensning, näringspåverkan och vandringshinder för fisk (till exempel dammar och vägtrummor). Från och med 2017 följer SLU upp den ekologiska statusen i denna naturtyp.

Hittills har informationen om mindre vattendrag varit bristfällig jämfört med större vattendrag och vattendrag i fjällen. Det finns därför risk för att vattendrag med dålig status kan vara underrepresenterade i befintliga databaser och inventeringar.

SLU tog fram förslaget

På uppdrag av Havs- och miljömyndigheten tog SLU fram ett förslag på hur man kan följa upp den ekologiska statusen hos mindre vattendrag, det vill säga vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor (naturtyp 3260). Det saknades en kontinuerlig övervakning av status för Art- och habitatdirektivet i hela landskapet, både inom och utanför skyddade områden.

Så går övervakningen till

SLU har med hjälp av flygbilder identifierat vattendrag i landskapsrutor (3 x 3 km) som placerats ut i hela landet nedanför fjällen. De sammanfaller till stor del med rutorna i Remiil (Regional miljöövervakning i landskapsrutor). Flygbildstolkningen och i viss mån andra kartunderlag ger en bild av vattendragets sträckning och är därmed ett viktigt underlag för fältinventeringen. Det kompletterar också fältinveneringen när det gäller markanvändning i vattendragets närområde.

Vid fältinventeringen noteras

  • Kontinuitet (d.v.s. påverkan av vandringshinder som påverkar hur lätt det är för fiskar och andra arter att sprida sig längs vattendraget)
  • Hydrologi
  • Närmiljö
  • Död ved
  • Rensning/rätning

Totalt inventerar SLU ungefär 450 mindre vattendrag, fördelat på ett sexårigt inventeringsvarv.

Fakta:

Data

Uppföljningen av mindre vattendrag baserat på en totalkartering av opåverkade vattendrag i flygbild inom landskapsrutor. Längs varje sådant vattendrag fältkarteras ett antal egenskaper och strukturer heltäckande, och närmiljön beskrivs genom flygbildstolkning.

För tillgång till data, kontakta Anders Glimskär

Publikationer

Lundin, A., Kindström, M., Glimskär, A. & von Wachenfeldt, E. 2017. Uppföljning av Mindre vattendrag (naturtyp 3260). Metodförslag och fälttest 2015-2016. Havs- och vattenmyndigheten, Rapport 2017:12. Göteborg.


Kontaktinformation

Anders Glimskär, forskare, kontakt miljöanalys regional landskapsövervakning
Institutionen för ekologi, SLU
anders.glimskar@slu.se,  018-67 22 20, 076-821 96 70