Främmande arter i svenska vatten - med fokus på fisk och skaldjur

Senast ändrad: 04 mars 2024
Två svartmunnade smörbultar

En främmande art är en art som med människans hjälp, avsiktligt eller oavsiktligt, flyttats från ett område till ett annat över en hindrande spridningsbarriär (t.ex. sötvattensarter från Nordamerika som inplanterats i svenska vattensystem). Vissa främmande arter är invasiva, d.v.s. de har negativ inverkan på inhemska växter och djur eller orsakar ekonomiska skador.

Introduktion av främmande arter och stammar kan vara ett hot mot den biologiska mångfalden i både våra största sjöar, vattensystem och havsområden. Om en art saknar naturliga fienden, kan fylla en tom nisch och har förutsättningar att bli introducerade i höga tätheter, så kan arten bli invasiv.

Den händelse som kanske orsakat mest omfattande konsekvenser är introduktionen av signalkräftan som varit smittbärare av kräftpesten som i sin tur har orsakat att flodkräftan är starkt hotad.

Vid institutionen för akvatiska resurser sker arbete med flera främmande arter och vi deltar även i ICES arbetsgrupp för introduktion och transport av marina organismer (WGITMO). Kontaktperson för WGITMO: Rahmat Naddafi  

 

SLU Aquas arbete med främmade och invasiva arter

Rapportera in fynd av främmande arter

Du kan rapportera främmande arter direkt på Artportalen eller i Rappen.  Gäller det  amerikansk hummer kan du rapportera direkt till oss. Kinesisk ullhandskrabba rapporterar du till Naturhistoriska riksmuseet


Kontaktinformation

Ann-Britt Florin, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22