Åldersanalys av fisk

Senast ändrad: 02 juni 2016
1. Åldersstrukturer.jpg

Om man känner till fiskens ålder kan man få svar på en mängd frågor. Varje år åldersbestämmer institutionen för akvatiska resurser mer än 50 000 fiskar fördelat på cirka 20 arter. Åldern uppskattas med hjälp av fiskens otoliter (hörselstenar), gällock, fjäll och andra skelettdelar eller hårda vävnader.

Varför vill man veta hur gammal en fisk är?

Ålderssammansättningen i ett fisksamhälle utgör underlag för beståndsuppskattning, d.v.s. beräkning av fiskbeståndens storlek och storleksfördelning. Genom att bestämma fiskars ålder får vi kunskap om:

  • rekrytering - hur många fiskar som föds varje år (årsklasstyrkor)
  • fiskens storlek och tillväxt vid olika åldrar i olika områden
  • överlevnad - dör fiskarna som unga eller gamla?
  • fisksamhället påverkas av klimat- och miljöförändringar
  • hur ändrade fiskemetoder påverkar fisksamhället

Hur tar man reda på fiskens ålder?

Med hjälp av fiskens olika hårda vävnader kan man läsa av åldern genom att i mikroskop räkna årsringar liknande de på träd. Med olika metoder kan man få fram ringarna så att de syns mer tydligt. Många fiskar kan bli upp till cirka 20-30 år gamla, vissa arter ännu äldre. 

En metodhandbok för åldersbestämning av fisk har sammanställts vid institutionen, som ingående beskriver de moment i åldersbestämning för olika arter.

Fiskarter från olika uppväxtområden i svenska vatten åldersbestäms. Fiskars uppväxtmiljöer varierar när det gäller bland annat salthalt, temperatur och födotillgång. Vissa arter förekommer i både brackvatten och marina områden eller i både sötvatten och brackvatten. Tolkning och svårighetsgrad i åldersbestämningsarbetet för en och samma art kan därför variera.

Vi utför åldersanalyser i forskningssyfte och som en del av miljöövervakning på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelser, kommuner, fiskeföreningar, fiskevårdsområdesföreningar etc. 

Institutionen för akvatiska resurser arbetar på ett kvalitetssäkert sätt där vi strävar efter ständiga förbättringar och utveckling som leder till tillförlitliga resultat. Personal som arbetar med åldersbestämning av fisk finns vid Havsfiskelaboratoriet, Kustlaboratoriet och Sötvattenslaboratoriet.

Kontakta oss för information och prisuppgifter.


Åldersanalys i lupp 

Åldersanalys i lupp

Sikotolit

Sikotolit 8 årAbborre, placering av otolit och gällock.


 Otolitens olika delar. Från ål.


Tre par otoliter finns i fiskens huvud.


Fjäll placeras på en plastmatta för mangling.


Gällock från abborre, 3 år gammal.


Kontaktinformation

Francesca Vitale, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
francesca.vitale@slu.se, 010-478 40 52, 076-126 80 43                

Anne Odelström, forskningsassistent
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
anne.odelstrom@slu.se, 010-478 41 43

Magnus Kokkin, forskningsassistent, Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, Enheten för stora sjöar,  SLU
magnus.kokkin@slu.se, 010-478 42 35

Sidansvarig: anna.lingman@slu.se