Åldersanalys av fisk

Senast ändrad: 03 april 2023
Vävnader som visar ålder på fisk ligger i en skål. Foto.

Om man känner till fiskens ålder kan man få svar på en mängd frågor. Varje år åldersbestämmer institutionen för akvatiska resurser mer än 50 000 fiskar fördelat på cirka 20 arter från havet, kusten, insjöar och vattendrag. Med hjälp av fiskens olika hårda vävnader kan man uppskatta åldern genom att räkna årsringar liknande de på träd. Många fiskar kan bli upp till cirka 20-30 år gamla, vissa arter blir ännu äldre.

Ålderssammansättningen i ett fisksamhälle utgör underlag för beståndsuppskattning, d.v.s. beräkning av fiskbeståndens storlek och storleksfördelning. Genom att bestämma fiskars ålder får vi kunskap om:

  • rekrytering - hur många fiskar som föds varje år (årsklasstyrkor)
  • fiskens storlek och tillväxt vid olika åldrar i olika områden
  • överlevnad - dör fiskarna som unga eller gamla?
  • hur fisksamhället påverkas av klimat- och miljöförändringar
  • hur ändrade fiskemetoder påverkar fisksamhället

Fiskars uppväxtmiljöer varierar när det gäller bland annat salthalt, temperatur och födotillgång, vilket påverkar fiskens tillväxt och ålder. Vissa arter förekommer i både brackvatten och marina områden eller i både sötvatten och brackvatten. Tolkning och svårighetsgrad i åldersbestämningsarbetet för en och samma art kan därför variera. Vi utför åldersanalyser i forskningssyfte och som en del av miljöövervakning på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelser, kommuner, fiskeföreningar, fiskevårdsområdesföreningar etc.

Hur tar man reda på fiskens ålder?

Åldern uppskattas med hjälp av fiskens otoliter (hörselstenar), gällock, fjäll och andra skelettdelar eller hårda vävnader. Otoliter (hörselstenar) används för att bestämma åldern på de flesta arter. Otoliterna som ska åldersbestämmas prepareras på olika sätt. Beroende på art kan otoliterna analyseras hela (exempelvis rödspätta, sill öring och röding), brännas och delas (till exempel abborre och sik) eller monteras i plast och slipas eller delas med precisionssåg (till exempel ål, mört och piggvar).

Utöver fiskens ålder kan man genom att studera andra vävnader även mäta fiskens tillväxt. Hos arter som mört, sik, gös och sill gör man detta genom att använda fiskens fjäll. Hos abborre används istället gällocket.

Åldersbestämningar görs i mikroskop, stereomikroskop eller i en läsapparat av typen microfiche.

En metodhandbok för åldersbestämning av fisk har sammanställts vid institutionen, som ingående beskriver olika moment i åldersbestämning för olika arter. Vi arbetar kvalitetssäkert och försöker ständig förbättra och utveckla våra rutiner för att producera tillförlitliga resultat. Vi arbetar med åldersbestämning av fisk vid institutionens samtliga avdelningar.

Kontakta oss för information och prisuppgifter. 

Åldersanalys i lupp 
Åldersanalys i lupp
 Sikotolit
Sikotolit 8 år

 

 
Otoliter från ål.
 


Tre par otoliter finns i fiskens huvud.Fjäll placeras på en plastmatta för mangling.Gällock från abborre, 3 år gammal.

 

Abborre, placering av otolit och gällock.


Kontaktinformation

Carina Jernberg, enhetschef
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
carina.jernberg@slu.se, 010-478 40 25, 076-126 80 16

Martina Blass, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
martina.blass@slu.se, 010-478 41 18

Magnus Kokkin, miljöanaytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
magnus.kokkin@slu.se, 010-478 42 35