Datainsamling från fritidsfisket

Senast ändrad: 28 april 2023

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten genomför institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) provtagning av fisk fångad inom fritidsfisket i Sydvästra Östersjön. Datainsamlingen bidrar till mer tillförlitliga beståndsuppskattningar för förbättrad förvaltning av till exempel Östersjötorsk. Provtagningen utförs som en del av EU:s Data Collection Framework (DCF).

Fritidsfisket har stor social och ekonomisk betydelse samtidigt som det påverkar de fiskade beståndens storlek och tillväxt. EU-kommissionen ställer allt högre krav på att Sverige ska föra statistik på sitt fritidsfiske, för att kunna förbättra analyserna av fiskbeståndet.

Provtagning på SLU

SLU samlar in data för fisk fångad av fritidsfiskare längs Skånes väst- och sydkust. Under provtagningen noteras fiskens längd och vikt, mått som är viktiga för att beskriva storlekssammansättningen. Fiskens öronstenar (otoliter) samlas in och används till åldersanalys.

Provtagningen sker slumpmässigt på alla landningsplatser i området (turbåtar, charterbåtar, privata båtar och på fiske från land) för att beskriva fritidsfiskets omfattning i bland annat antal aktiva fiskare och mängden fisk som tas upp. Provtagningen omfattar framför allt torsk, men även andra arter provtas. Denna provtagning liknar den som SLU utför på yrkesfisket och insamlad data används i beståndsuppskattningsarbetet, både nationellt och internationellt.

Är du tillfrågad om att delta i vår Respondent Driven Survey (RDS)?

Här hittar du information om vår RDS undersökning

Fakta:

Läs mer om de nya reglerna på HaVs hemsida.

Datainsamling inom DCF finansieras till 60% av medel från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF).

Medfinansiering från EHFVF