Biologisk recipientkontroll vid kusten - fisk, bottenfauna, alger och sjöfågel

Senast ändrad: 17 april 2023

Kustlaboratoriet på SLU Aqua har pågående recipientkontroller utanför Sveriges kärnkraftverk och vid pappersmassaindustrin Värö Bruk.

Kärnkraften

Vi har i uppgift av kärnkraftverken att genomföra och årligen avrapportera gällande biologiska kontrollprogram för vattenrecipienten. Vid samtliga kraftverk har vi också i uppdrag att samla in och bereda biologiska omgivningsprover för övervakning av utsläpp av radioaktivitet till omgivningen. Undersökningarna vid det numera nedlagda kraftverket i Barsebäck inskränker sig dock numera till att följa upp förekomsten av radioaktiva ämnen i miljön.

Resultat från recipientkontroll

Undersökningarna vid kärnkraftverken spänner över en tidrymd på närmare femtio år för Oskarshamnsverket och har genererat ett stort antal rapporter nationellt och internationellt. Resultat sammanfattas i årsrapporter som utgör underlag för kraftverkens miljörapporter till respektive länsstyrelse. Med ungefär fem års mellanrum genomförs fördjupade utvärderingar.

För mer info om respektive program se länkarna längre ner på sidan.


Kontaktinformation

Anders Adill, miljöanalytiker

Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
anders.adill@slu.se, 010-478 41 10