Effekter av havsbaserad vindkraft

Senast ändrad: 20 mars 2024
Vindkraftverk och stilla havsyta i solsken

Havsbaserad vindkraft ökar i världen, även i Sverige och i våra grannländer. Frågor som uppstår gäller bland annat hur havsbaserad vindkraft kan påverka marint liv, och vilka hinder och möjligheter som finns för samexistens med fiske och naturskydd. Institutionen för akvatiska resurser bidrar med kunskapsstöd inom havsbaserad vindkraft.

Forskare vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) medverkar i forskning om vindkraft i havsmiljö, och i internationella expertgrupper om vindkraft inom Internationella havsforskningsrådet (ICES).

 

Länsstyrelsernas karttjänst Vindbrukskollen ger en aktuell överblick över vindkraftsprojekt i Sverige.

 

Pågående forskning och rådgivning från SLU Aqua:

Forskning om havsbaserad vindkraft och fisk (WIND4COCO)

Projektet WIND4COCO bygger kunskap om långsiktiga och kumulativa effekter av havsbaserade vindparker på fisk och biologisk mångfald, samt möjligheter för vindparkernas samexistens med naturvård och fiske.

I projektet kombineras fältundersökningar, sammanställande analyser och intressentdialoger.

WIND4COCO finansieras av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag och av Vattenfall, och pågår 2024-2027. Vattenfall bidrar även med tid och expertis för att utföra studierna vid Lillgrund vindpark. Projektets fullständiga namn är "Vindkraft i havets ekosystem ­ kunskap för en hållbar utbyggnad i samexistens med naturvård och fiske".

Uppföljning vid Sveriges största vindpark - Lillgrund

Fältstudierna utförs vid vindparken Lillgrund i Öresund, som idag är den enda större etablerade vindparken i svenska vatten. I samband med driftstarten år 2007 hade vindparken ett omfattande kontrollprogram där effekterna på fisk och fiske följdes upp. 

I WIND4COCO görs återbesök till en del av de studier som utfördes under kontrollprogrammet för att ta reda på hur fisksamhället har utvecklats över längre tid. Det här ger en unik möjlighet att studera långsiktiga effekter av havsbaserad vindkraft, där det idag finns en stor kunskapslucka.

För en storskalig utbyggnad av havsbaserad vindkraft behövs bra kunskapunderlag, och här är erfarenheter från befintliga vindparker helt centrala. Lillgrund är betydligt mindre och ligger betydligt grundare än de vindparker som nu är under planering. Men studierna här ger värdefull basdata som i kombination med resultat från andra länder kan bidra till en hållbar design av nya vindparker och utformning av kontrollprogram för dessa.

Tidigare studier visar på reveffekter

Provfiskena inom det tidigare kontrollprogrammet visade att vissa fiskarter ansamlades i närheten av vindkraftverken. Det uppstod en så kallad reveffekt. Det fanns dock inga tecken på att den totala mängden fisk inom parken ökade eller minskade. Fisksamhällets dynamik var densamma inne i vindparken som i två referensområden utanför den.

Resultaten visade också hur viktigt det är att använda referensområden när effekter av havsbaserad vindkraft ska följas upp, liksom vikten av att studera effekter på olika avstånd från turbinerna.

Provfisken och undervattenskameror

Inom WIND4COCO genomförs provfisken med samma metodik som användes vid utväderingarna i det tidigare kontrollprogrammet för att få jämförbara resultat.

Provfiskena kompletteras med så kallade betade undervattenskameror, som kan ge en mer detaljerad bild av den biologiska mångfalden.

Ryssja liggande på stenig botten

Provfisken med ryssjor... (Foto Mathias Andersson)

Kamera monterad på stålställning

... kombineras med betade undervattenskameror. Foto: Johanna Bergman

Selektiva fiskemetoder i vindparken?

Projektet WIND4COCO ska också undersöka om och hur yrkesfiske kan samexistera med vindparker till havs, samt om fisket kan bidra till insamling av data över hur fisksamhällen utvecklas över tid.

Här ska forskarna testa selektiva fiskeredskap och utvärderar potentialen för att fiska med fiskburar och kräftburar i havsbaserade vindparker.

Bur hängade från båtsida

Fiskbur. Foto: Peter Ljungberg

Intressentdialoger med fokus på samexistens

Inom projektet arrangeras tre workshops med intressenter. Två har fokus på samexistens mellan yrkesfiske och vindparker (2025 och 2026). Den tredje (2026) fokuserar på hur en enhetlig övervakning av vindparker skulle kunna utformas för att stödja fortsatt kunskapsutveckling i takt med att flera parker byggs i svenska vatten.

 

Kunskapsstöd om fiskars utbredning i vindparker

Flera bolag ansöker om att få anlägga havsbaserade vindkraftverk i svenska hav. I Sverige handlägger länsstyrelserna bolagens tillståndsansökningar, på uppdrag av Regeringen.

Vid beredning av ansökningarna behöver länsstyrelsena en samlad bild över hur olika fiskarter uppehåller sig i de havsbassänger som berörs. Kunskap om vilka områden som är viktiga för fisk- och skaldjur behövs för att kunna undanta vissa områden från exploatering, men också för att sätta upp bra villkor för en exploatering.

På uppdrag av länsstyrelserna sammanställer SLU befintliga kunskapsunderlag, analyserar och levererar lättillgänglig och samlad information om olika fiskarters utbredning, vandring och säsongsmässiga variationer. SLU identifierar också kvarvarande kunskapsluckor, och stödjer länsstyrelserna vid utformning av kompletterande studier.

Förutsättningar för samexistens till havs

En omfattande utbyggnad av havsbaserad vindkraft kan kräva att stora havsytor tas i anspråk. Ofta måste avvägningar göras mellan olika intressen där till exempel fiske, vattenbruk och naturvård kan drabbas negativt vid en vindkraftsutbyggnad. För att bättre förstå förutsättningarna för och konsekvenserna av havsbaserad vindkraft behövs kunskap om vilka möjligheter och hinder det finns för vindkraft att samexistera med andra behov och användningsområden.

SLU tog 2023 fram en sammanställning om nuvarande kunskapsläge om samexistens mellan havsbaserad vindkraft och yrkesfiske, vattenbruk respektive naturvård, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Rapporten visar att det finns ett stort behov av kunskapsutveckling, till exempel pilotstudier, teknikutveckling, risk- och konfliktanalyser och utvärderingar av lagstiftning. Tillräcklig och kontinuerlig kommunikation är en övergripande aspekt som betonas i litteraturen, liksom viken av att göra riktade insatser för att öka förutsättningarna för samexistens. Forskning och innovation, transparenta och strukturerade processer för havsplanering, kunskapsutbyte mellan länder samt offentlig tillgång till data är andra centrala insatser som betonas.

 

Vindkraft och internationella samarbeten (ICES)

Att öka produktionen av förnybar energi till havs är idag ett prioriterat mål i flera länder, i takt med att behoven av en fossilfri och säker energiförsörjning ökar. Utvecklingen kan leda till dramatiska förändringar i hur människor använder havsmiljön.

Det internationella havsforskningsrådet ICES har tagit fram en strategi för att möta internationellt gemensamma kunskapsbehov och ta fram ekosystembaserade råd kring förnybar energiproduktion. Som en del av strategin arrangerar havsforskningsrådet workshops och samordnar expertgrupper. SLU medverkar till exempel i ICES Working Group of Offshore renewable energy (WGORE)  som bland annat fokuserar på metoder för att bedöma kumulativa effekter, aktuella frågor kring påverkansfaktorer, samt utvärdering av potentiella skadelindrande och skadekompenserande åtgärder.

Synteser om vindkraftens effekter på marint liv (Vindval)

Vindval är ett forskningsprogram om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. Programmet, som ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket, startade 2005 och avslutas 2024.

Forskare från SLU har medverkat i flera projekt inom Vindval. En syntesrapport om kunskapsläget kring vindkraftens effekter på marint liv togs fram 2012, och uppdaterades 2021

Läs mer

Effekter av havsbaserad vindkraft på marint liv: En syntesrapport om kunskapsläget 2021 (Rapport, Naturvårdsverket)

Havsbaserad vindkraft - åtgärder för att minska påverkan (Användarblad, Naturvårdsverket)

Vindkraftens påverkan på marint liv (Webbinarium om kunskapsläget och hur man med hjälp av skadelindring kan minimera negativ påverkan.)

 

Mer information och rapporter om havsbaserad vindkraft

Publikationer

Koehler[LB1] , B., Bergström, L. (2023). Havsbaserad vindkraft i samexistens med fiske, vattenbruk och naturvård? En inledande kunskapssammanställning. Aqua reports 2023:4. Uppsala: Institutionen för akvatiska resurser. 69 s.

Bergström, L., M. C Öhman, C. Berkström, M. Isæus, L. Kautsky, B. Koehler, A. Nyström Sandman, H. Ohlsson, R. Ottvall, H. Schack & M. Wahlberg (2022) Effekter av havsbaserad vindkraft på marint liv: En syntesrapport om kunskapsläget 2021. Naturvårdsverket Rapport 7049

Naturvårdsverket (2022) Havsbaserad vindkraft – åtgärder för att minska påverkan. Användarblad, pdf.

Bergström, L., T. Malm, N. Åstrand Capetillo, H. Ohlsson, M. Wahlberg, R. Rosenberg, L. Kautsky & D Wilhelmsson (2014) Effects of off shore wind farms on marine wildlife – a generalized risk assessment. Environmental Research Letters 9 034012

Bergström, L., Sundqvist, F., Bergström, U. (2013) Effects of an offshore wind farm on the local demersal fish community. Marine Ecology progress series 485: 199–210. doi: 10.3354/meps10344

Bergström L, Lagenfelt I, Sundqvist F, Andersson I, Andersson M H, Sigray P. (2013). Fiskundersökningar vid Lillgrund vindkraftpark– Slutredovisning av kontrollprogram för fisk och fiske 2002–2010. På uppdrag av Vattenfall Vindkraft AB. Havs och Vattenmyndigheten 2013:18

Webbinarium

Vindkraftens påverkan på marint liv, webbinarium om kunskapsläget och hur man med hjälp av skadelindring kan minimera negativ påverkan.


Kontakt

Lena Bergström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
lena.bergstrom@slu.se, 010-478 41 16

Mattias Sköld, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
Fartygsenheten, SLU
mattias.skold@slu.se, 010-478 40 46, 070-537 87 74

Birgit Koehler, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
birgit.koehler@slu.se, 010-478 41 60