Nyttodjurparker anläggs i äppelodlingar

Senast ändrad: 12 mars 2024
Humla på äppleblom

I det här projektet anlägger vi nyttodjurparker vid fyra skånska äppelodlingar, för att motverka de utmaningar dagens odlingslandskap innebär för biologisk mångfald och för att skapa nyttor inom äppelodling. Från SLU RådNu medverkar Lotta Fabricius Kristiansen. Projektet pågår 2021-2024 och finansieras av Partnerskap Alnarp.

Nyttodjurparkerna utformas med potential att gynna nyttodjur inom äppelodling för ett ökat skördeutbyte, fungera som en fristad för biologisk mångfald i brukade landskap och vara en mötesplats för människor och biologisk mångfald.
I projektet anläggs nyttodjurparker vid fyra skånska äppelodlingar för att motverka de minskningen av biologisk mångfald och öka mångfalden av nyttodjur i odlingen. 

I Sverige odlas äpple enligt principerna för integrerat växtskydd (IPM, Integrated Pest Management), som har fokus på att förebygga skadegörarproblem genom övervakning och implementering av reaktiva åtgärder när det verkligen behövs.

En vidareutveckling av IPM-principerna, speciellt för insektspollinerade grödor som äpple, är IPPM (Integrated Pest and Pollinator Management), där hänsyn tas till pollineringsbehov och pollinatörshälsa vid val av växtskyddstrategi och andra odlingsåtgärder. Inom både IPM och IPPM finns det ett stort behov av ekologisk kunskap för att veta vilka åtgärder som påverkar nyttodjur, som naturliga fiender till skadegörare och pollinatörer av grödor.

För att omsätta sådan kunskap till tillämpbara åtgärder i kommersiell och fritidsodling behövs evidensbaserad rådgivning. Trädgårdsodling är ett område med relativt få rådgivare och liten forskning, vilket gör att evidensbasen är begränsad.

Vi utvärderar hur nyttodjurparkerna används och dessutom hur de påverkar intilliggande äppelodlingar, genom beprövade metoder (till exempel fångstfällor för skadedjur och solitärbiholkar) och nya metoder (till exempel bihälsokort och sandhögar för solitärbin). Erfarenheter vid anläggningen och utfallet av utvärderingarna används för att utveckla metoder för rådgivning genom nyttodjursparkens olika progressionsfaser. Projektet drar nytta av flera andra pågående projekt och genom synergier gynnas delar av dessa.