Aspens föryngring som på 50-talet

Senast ändrad: 06 november 2012
 

Aspens föryngring, mätt som antalet stammar i klassen 1–99 mm, visar ett annorlunda mönster med en stadig ökning fram till mitten av 1970-talet följd av en snabb nedgång som planade ut kring mitten av 1980-talet. Nivåerna sedan dess har i princip varit stabila. Kurvan för aspens föryngring kan alltså beskrivas som puckelformig under de senaste 50 åren.  
Det är värt att notera att dagens föryngringsnivå är på samma nivå som i början av 1950-talet. Att öppna upp en föryngringsyta i form av ett kalhygge gynnar aspen då dess strategi att främst föröka sig i större mängd efter störning syns väl om man jämför ungskog och äldre skog – tätheten av stammar i diameterklassen 1–99 mm i ungskog är 5–6 gånger högre än i äldre skog.

Dubbelt så mycket asp

Den stående volymen av asp per hektar har stadigt ökat i våra skogar och är i dag dubbelt så hög som i början av 1950-talet. År 2007 fanns det ungefär lika många små aspar i skogen som för 20 år sedan medan tätheten tenderade att minska i kantzonerna.

 

 

 


Kontaktinformation