Det mörknar i bygderna

Senast ändrad: 23 november 2011
  

Sedan mitten av 1900-talet har landskapet förtätats och mörknat i flera avseenden. Arealen öppna jordbruksmarker har minskat och skogarna har blivit tätare och rikare på virke. Det påverkar både den biologiska mångfalden och hur vi upplever landskapet.

Att skogarna tätnat och blivit mörkare har varit en stark trend under lång tid. Virkesförrådet, dvs. stamvolymen av alla träd, har ökat starkt i all skog som är över 20 år gammal. Jämfört med skogarna på 1950-talet har dagens skogar i motsvarande ålder i genomsnitt oftast 40–80 procent större virkesförråd . Det innebär utan tvivel att man upplever dagens skogar som ”mörkare”. Det faktum att gamla tallskogar ofta ersatts av granskogar i Göta- och Svealand har ytterligare bidragit till att skogslandskapet i södra Sverige blivit mörkare.

Jordbruksarealen har minskat kraftigt sedan 50-talet, både i norra och södra Sverige. Minskningen var störst under 50- och 60 talen. Förändringen mot ett mörkare och tätare landskap märks mest i mellan- och skogsbygder där minskningen i jordbruksareal har varit störst.

    

 

Ovan foto Mikael Egberth, nedre vänster foto Ola Borin, SLU, nedre högra foto Åke Bruhn, SLU. Läs mer om bilderna

   
                                 
    
   
 

 
         Se hur resultaten tagits fram

  Andra skogshistorier


Kontaktinformation