Kraftsamling växthälsa

Senast ändrad: 09 maj 2024
Jordbruksmaskiner på ett rapsfält. Foto.

SLU och Jordbruksverket har i en skrivelse till regeringen föreslagit en satsning på temat växthälsa. Satsningen som kallas Kraftsamling växthälsa ska leverera behovsbaserad kunskap, kompetens och infrastruktur för att säkra växthälsan i svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion.

Växter är basen för livsmedelskedjan, men idag förlorar vi upp emot 40 procent av produktionen till växtskadegörare och ogräs innan skörd. För att vi ska kunna producera mat av hög kvalitet samt klara livsmedelsförsörjningen i ett nytt säkerhetspolitiskt läge och i ett förändrat klimat behövs god växthälsa. Idag finns inte förutsättningarna för att fullt ut hantera dessa utmaningar.

Att minska avstånden mellan forskning och praktik

För att begränsa och förhindra skördeförluster som orsakas av skadegörare, ogräs och klimatförändringar behöver våra odlingssystem anpassas och göras mer robusta. Det finns därmed ett stort behov av kunskap för att stötta näringslivet och samhället i arbetet med att nå en hållbar produktion.

Kunskaperna måste förstärkas, tillgången till kompetens behöver öka och samverkan mellan relevanta aktörer behöver utvecklas för att vi ska bli framgångsrika i detta arbete. Befintliga resurser behöver också utnyttjas bättre och vi behöver minska avståndet mellan forskning och praktik.

En satsning som kompletterar andra initiativ

SLU och Jordbruksverket är de myndigheter som har det huvudsakliga ansvaret för växthälsa i svensk livsmedelsproduktion. De båda myndigheterna föreslår därför en satsning på temat växthälsa som baseras på ett uppdrag från regeringen. Satsningen skulle komplettera andra initiativ för hållbar samhällsutveckling såsom exempelvis Livsmedelsstrategin, uppbyggnaden av den civila beredskapen, Jord till Bord-strategin som del av EU:s Gröna giv, genomförandet av EU:s gemensamma jordbrukspolitik och nationell och europeisk lagstiftning mot växtskadegörare och användning av växtskyddsmedel.

En säkrad växthälsa i svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion

Satsningen ska leverera behovsbaserad kunskap, kompetens och infrastruktur för att säkra växthälsan i svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion. Genom ett kontinuerligt och samordnat arbete med växthälsa kan:

  • produktionsförluster till följd av skadegörare, ogräs och ogynnsamma klimatförhållanden ytterligare begränsas,
  • arbetet med att uppnå fastställda samhällsmål för alla aktörer som är berörda av arbetet underlättas,
  • livsmedelsberedskapen och möjligheterna att klara,
  • livsmedelsförsörjningen i en ny säkerhetspolitisk situation förbättras,
  • producenternas kostnader för att uppnå fastställda samhällsmål begränsas,
  • förutsättningar för utveckling och innovation skapas och
  • en stabil, ökad och hållbar (samtliga tre dimensioner av hållbarhet) växtproduktion inom jordbruk och trädgård säkras.

Ett väl förankrat förslag

Förankring av initiativet Kraftsamling växthälsa har skett både internt i respektive organisation och externt. Synpunkter har hanterats löpande och förslaget justerats. Växtskyddsrådets medlemmar, Statens veterinärmedicinska anstalt, länsstyrelser, RISE, rådgivningsorganisationer, försöksorganisationer, branschorganisationer och handel har gett värdefulla synpunkter på förslaget. Involvering är också en viktig förutsättning för framgång i genomförandet.


Kontaktinformation

Magnus Karlsson, professor i växtpatologi
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU
magnus karlsson@slu.se; 018-67 18 37

Magnus Franzén, biträdande avdelningschef
Statens jordbruksverk
Växt- och kontrollavdelningen
Magnus.Franzen@jordbruksverket.se