Samverkan vid LTV-fakulteten

Senast ändrad: 11 april 2024
Klarblå jordglob på grön duk framför SLU:s logotyp. Foto.

Enheten för samverkan och utveckling är fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskaps (LTV-fak) samverkansstödjande resurs. Inom enheten finns, förutom alumnverksamhet och fortbildning, verksamheter såsom Partnerskap Alnarp, Movium och SLU Urban Futures.

Läs mer här om enheten för samverkan och utveckling - LTV-fakultetens samverkansstödjande resurs.

Samverkansenheter inom LTV-fakulteten

SLU Partnerskap Alnarp är navet för fakultetens näringslivs- och samverkanskontakter inom jordbruk och trädgård.

SLU Tankesmedjan Movium är SLU:s tankesmedja för hållbar stadsutveckling och ett nationellt centrum för stadens utemiljö, som erbjuder fortbildning och rådgivning och fungerar som mötesplats för praktiker och forskare inom offentlig miljö. 

SLU Urban Futures är en strategisk plattform som utvecklar och stärker tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.

SLU Kompetenscentrum företagsledning (KCF) är en centrumbildning som knyter samman SLU och näringslivet. Vi arbetar med att koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och samverkan med de gröna näringarna.

Växtproteingruppen Alnarp är en bred forsknings- och utvecklingskompetens med forskare som täcker aspekter från odling, växtförädling, processning och produktutveckling till ekonomi, hållbarhets och konsumentaspekter.

Kompetensutveckling för yrkesverksamma: kompetensutveckling, uppdragsutbildning med mera.

SLU Alumn Alnarp breddar interaktionen mellan alumner, studenter, forskning och näringsliv, och vill erbjuda SLU:s alumner och vänner möjlighet att hålla sig ajour med vad som händer inom forskningen och på campus Alnarp.

SLU Grogrund - centrum för växtförädling har i uppdrag att samla akademi och näringsliv och utveckla kompetens för att säkra tillgången till växtsorter för en hållbar och konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion i hela Sverige.

Plant Link är ett forskningsnätverk med fokus på nya eller förbättrade grödor och produkter inom livsmedel, material, läkemedel och energi.

NordPlant fem nordiska universitet i samarbete kring hållbart lant- och skogsbruk i framtidens nordiska klimat.

Programmet för odlad mångfald (POM) är en nationell satsning för att bättre bevara och nyttja våra kulturväxter.

Plant Biologicals Network - sydskandinaviskt nätverk inom bioteknik och växtskyddsbiologi.

SLU Holding erbjuder innovationssupport och har kontor på campus Alnarp.


Kontaktinformation

Håkan Schroeder, tf chef vid Enheten för samverkan och utveckling,
SLU i Alnarp

Håkan Schroeder, 040-41 51 33, 0703-17 69 53