Samverkan vid LTV-fakulteten

Senast ändrad: 19 april 2021
Klarblå jordglob på grön duk framför SLU:s logotyp. Foto.

Enheten för samverkan och utveckling är fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskaps (LTV-fak) samverkansstödjande resurs. Inom enheten finns, förutom alumnverksamhet och fortbildning, verksamheter såsom Partnerskap Alnarp, Movium och SLU Urban Futures.

Läs mer här om enheten för samverkan och utveckling - LTV-fakultetens samverkansstödjande resurs.

Inom enheten finns dessa verksamheter:

Partnerskap Alnarp är navet för fakultetens näringslivs- och samverkanskontakter inom jordbruk och trädgård.

Tankesmedjan Movium är SLU:s tankesmedja för hållbar stadsutveckling och ett nationellt centrum för stadens utemiljö, som erbjuder fortbildning och rådgivning och fungerar som mötesplats för praktiker och forskare inom offentlig miljö. 

SLU Urban Futures är en strategisk plattform som utvecklar och stärker tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.

SSEC är ett nätverk som möjliggör hållbar livsmedelsproduktion och bättre livsmiljöer genom användning av restvärme och andra outnyttjade resurser.

Fortbildning för yrkesverksamma: kompetensutveckling, uppdragsutbildning, Movium utbildning

SLU Alumn Alnarp breddar interaktionen mellan alumner, studenter, forskning och näringsliv, och vill erbjuda SLU:s alumner och vänner möjlighet att hålla sig ajour med vad som händer inom forskningen och på campus Alnarp.

 

Andra samverkansenheter inom LTV-fakulteten:

SLU Grogrund - centrum för växtförädling har i uppdrag att samla akademi och näringsliv och utveckla kompetens för att säkra tillgången till växtsorter för en hållbar och konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion i hela Sverige.

Kompetenscentrum företagsledning (KCF) är en centrumbildning som knyter samman SLU och näringslivet. Vi arbetar med att koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och samverkan med de gröna näringarna.

Plant Link är ett forskningsnätverk med fokus på nya eller förbättrade grödor och produkter inom livsmedel, material, läkemedel och energi.

NordPlant fem nordiska universitet i samarbete kring hållbart lant- och skogsbruk i framtidens nordiska klimat.

Programmet för odlad mångfald (POM) är en nationell satsning för att bättre bevara och nyttja våra kulturväxter.

Plant Biologicals Network - sydskandinaviskt nätverk inom bioteknik och växtskyddsbiologi.

SLU Holding erbjuder innovationssupport och har kontor på campus Alnarp.

Fakta:

Samverkanslektorer vid LTV

På institutionerna vid LTV-fakulteten finns aktiva forskare med särskilt uppdrag att utveckla samverkan och att föra dialoger med det omgivande samhället.

Kontakta dem gärna med dina frågor!

Anders Herlin, djurmiljö, byggnadsfunktion och teknik för djur

Erland Liljeroth, växtskyddsbiologi

Malin Hultberg, trädgårdsvetenskap

Märit Jansson (landskapets förvaltning och barns utemiljöer) och Tobias Emilsson (den gröna staden, teknik och tak)

Läs mer om och se alla samverkanslektorer vid SLU


Kontaktinformation

Kristina Santén, projektledare och chef
Enheten för samverkan och utveckling
kristina.santen@slu.se, 0730-20 90 88