Samverkan

Senast ändrad: 02 december 2020
Klarblå jordglob på grön duk framför SLU:s logotyp. Foto.

Enheten för samverkan och utveckling är LTV-fakultetens samverkansstödjande resurs. Inom enheten finns, förutom alumnverksamhet och fortbildning, verksamheter såsom Partnerskap Alnarp, Movium och Tillväxt Trädgård:

Partnerskap Alnarp är navet för fakultetens näringslivs- och samverkanskontakter inom jordbruk och trädgård.

Movium är SLU:s tankesmedja för hållbar stadsutveckling och ett nationellt centrum för stadens utemiljö, som erbjuder fortbildning och rådgivning och fungerar som mötesplats för praktiker och forskare inom offentlig miljö. 

SLU Urban Futures är en strategisk plattform som utvecklar och stärker tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.

Tillväxt Trädgård är ett samarbetsprojekt mellan akademi och näringsliv som har som målsättning att skapa tillväxt inom Svensk trädgårdsnäring.

SSEC är ett nätverk som möjliggör hållbar livsmedelsproduktion och bättre livsmiljöer genom användning av restvärme och andra outnyttjade resurser.

Fortbildning för yrkesverksamma: kompetensutveckling, uppdragsutbildning, Movium utbildning

SLU Alumn breddar interaktionen mellan alumner, studenter, forskning och näringsliv, och vill erbjuda SLU:s alumner och vänner möjlighet att hålla sig ajour med vad som händer inom forskningen och på campus Alnarp.

 

Andra samverkansenheter:

SLU Grogrund - centrum för växtförädling har i uppdrag att samla akademi och näringsliv och utveckla kompetens för att säkra tillgången till växtsorter för en hållbar och konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion i hela Sverige.

Kompetenscentrum företagsledning (KCF) är en centrumbildning som knyter samman SLU och näringslivet. Vi arbetar med att koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och samverkan med de gröna näringarna.

Plant Link är ett forskningsnätverk med fokus på nya eller förbättrade grödor och produkter inom livsmedel, material, läkemedel och energi.

NordPlant fem nordiska universitet i samarbete kring hållbart lant- och skogsbruk i framtidens nordiska klimat.

Programmet för odlad mångfald (POM) är en nationell satsning för att bättre bevara och nyttja våra kulturväxter.

Plant Biologicals Network - sydskandinaviskt nätverk inom bioteknik och växtskyddsbiologi.

SLU Holding erbjuder innovationssupport och har kontor på campus Alnarp.


Kontaktinformation
Sidansvarig: anette.neldestam@slu.se