Lönnstorps forskningsstation

Senast ändrad: 03 september 2021
Överblick SAFE expriment, flygfoto

Lönnstorps forskningsstation ligger i sydvästra delen av Skåne och etablerades 1969.

På Lönnstorps forskningsstation studeras växtodlingssystemens ekologi, med särskilt fokus på utformning, hållbar utveckling och utvärdering av odlingssystem inom jordbruket, både inom konventionell och ekologisk odling. I verksamheten ingår 60 ha konventionellt odlad mark, i anslutning till stationen, och 18 ha certifierad ekologiskt odlad areal på Alnarps campusområde (KRAV-certifierad sedan 1993). På stationen finns maskinhall, kontor, provtagningsutrustning och lagringsmöjligheter, verkstad, olika lantbruksmaskiner, en anläggning med lysimetrar och en automatisk väderstation. På stationen bedrivs forskning i både kortare och mer långsiktiga försök om exempelvis diversifiering av odlingssystem, reducerad jordbearbetning, bioenergigrödor, växthusgasemissioner och biogeokemi i agroekosystem.

Lönnstorps försöksstation är en av deltagarna i det nationella infrastrukturprojektet SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science) och är tillgänglig för forskare inom SLU, forskare från andra universitet både inom och utanför Sverige, och andra externa användare som företag och organisationer. En av infrastrukturerna som byggts upp inom SITES är SAFE (SITES Agroecological Field Experiment). Denna infrastruktur som täcker en yta på ca 14,2 hektar etablerades 2016. SAFE är ett långliggande försök med fyra replikat där det är möjligt att jämföra fyra olika odlingssystem; ett konventionellt odlingssystem (referenssystem), ett ekologiskt odlingssystem, ett agroforestrysystem och ett perent odlingssystem. Olika typer av mätningar och analyser görs kontinuerligt i SAFE (skörd, jord- och växtanalyser, spektrala mätningar etc.). Faciliteten är öppen att användas av alla och det finns även möjlighet att etablera mindre experiment inom SAFE. 

Relaterade sidor: