Skogliga hållbarhetsanalyser (SHa)

Senast ändrad: 16 april 2024

Programmet för Skogliga Hållbarhetsanalyser är en ledande aktör som förser policyutvecklare, beslutsfattare och planerare inom en rad samhällssektorer, som skog, miljö och energi med analysverktyg och beslutsunderlag i frågor som rör skogens utveckling och dess produktion av varor och ekosystemtjänster.

Programmet Skogliga Hållbarhetsanalyser (SHa), som bildades 2011, tillhandahåller en infrastruktur för skogliga hållbarhetsanalyser som kan användas i forskning, undervisning och fortlöpande miljöanalys (Foma) och uppdragsverksamhet.

Genom programmet skall policyutvecklare, beslutsfattare och planerare inom en rad samhällssektorer, som skog, miljö och energi, få beslutsunderlag i frågor som rör skogens utveckling och dess produktion av varor och ekosystemtjänster över tid. SHa initierar forsknings- och utvecklingsprojekt och är också part i projekt initierade av andra. En målsättning är att programmet skall bidra till SLU:s Foma-verksamhet genom analyser av skogsekosystemets utveckling. Programmet är därmed ett komplement till Fomaverksamhet av övervakande karaktär
(t.ex. Riksskogstaxeringen och NILS) och medverkar till att resultat från
pågående Foma-program kommer till ökad användning. Häri ingår att hitta kostnadseffektiva lösningar och att bidra med underlag för avvägningar mellan olika former av resursutnyttjande. Programmet bidrar därmed till ett hållbart nyttjande av skogsekosystemet och tillför ett helhetsperspektiv på resursutnyttjande och miljökonsekvenser.

En central komponent i SHa är Heureka systemet för vars förvaltning SHa
ansvarar för. Heureka-systemet är utvecklat vid SLU och möjliggör en mängd olika analyser och planeringsansatser för skog och skogsbruk inriktat mot flera mål. Kort- och långsiktiga prognoser kan göras av t.ex. virkesproduktion, ekonomi, naturvård, rekreation och kolinlagring. Programvarorna kan tillämpas från det enskilda beståndet och fastigheter till hela landskap eller regioner.

Skogliga hållbarhetsanalyser

 

Kontakt

Tomas Lämås

Karin Öhman

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Tomas Lämås, Docent/Programchef SHa
Institutionen för skoglig resurshushållning/SHa, SLU
tomas.lamas@slu.se, 090-786 8405