Bekämpning av renkavle (<i>Alopecurus myosuroides Huds.</i>) genom olika integrerade odlingsåtgärder

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Renkavle är ett problemogräs som ökar i Sverige. Det utvecklar snabbt resistens mot selektiva gräsherbicider. Framtida strategier mot renkavle innehålla andra former av åtgärder än enbart herbicider. I detta projekt undersöks vilken inverkan etableringen av grödan har på förekomsten av renkavle och övriga ogräs. Faktorer som undersöks är konkurrensförmåga från valda sorter i kombination med såtid och utsädesmängd och hur dessa samverkar. Renkavle har en kort men varierande groningsvila. Groningsvilans längd påverkas av väderleken under perioden som fröna bildas och mognar. Varma, torra år ger kort groningsvila och bildat frö kan med minimerade bearbetningsmetoder stimuleras till groning, med en åtföljande mekanisk eller kemisk avdödning före sådd. Kalla år ger längre groningsvila. För att undvika att årets fröproduktion gror i den efterföljande grödan nedplöjs drösade renkavlefrön före sådden. Dessa faktorer skall undersökas under svenska förhållanden. Resultaten är avsedda att användas i strategier med situationsanpassade åtgärder. Vunna erfarenheter kan tillämpas i såväl strategier med integrerad bekämpning i konventionella odlingar som vid ogräsbekämpning i ekologisk odling.

Projektledare: Anders TS Nilsson

Projektdeltagare: Lars Andersson, Allan Andersson, David Hansson och Lena Holm

Samarbetspartner: Henrik Hallqvist Jordbruksverket

Finansiering: Jordbruksverket

Publikationer: under utarbetande


Kontaktinformation