Bestämning av 60 spårelement i klosettvatten och trekammarbrunnsslam

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Med finansiering från Svenskt Vatten Utveckling, REVAQ, Lunds kommun och VA SYD har nya försök med kvalitetsbestämning av klosettvatten och trekammarbrunnsslam inletts. Under oktober månad 2013 har Jan Erik Mattsson och Sven-Erik Svensson tillsammans med Christina Johansson (Utredningar & Dokumentation) tagit ut nya prov vid Ellinge reningsverk i Eslöv och Källby reningsverk i Lund. Projektet kommer att pågå året ut.

I ett inledande projekt, kring klosettvattenkvalitet, undersökte vi speciellt vilken analys­metod som är lämplig för bestämning av 60 specifika spårelement. Vi kom fram till att det bästa sättet är att behandla proverna med en blandning av salpetersyra och vätefluorid, följt av en analys med ICP SMS. Genom att göra en matrisseparering med två olika kolonner före analysen, kunde flest spårelement mätas. I detta projekt kommer vi att fortsätta att undersöka kvaliteten hos både klosettvatten och trekammarbrunnsslam genom analys med denna metod som beskrivs i Johansson & Svensson (2012). pub.epsilon.slu.se/9114/ 

Klosettvatten är en bra växtnäringskälla, enligt tidigare undersökningar, och har visat sig ha en kvalitet motsvarande nötflytgödsel och bör därför kunna användas vid odling av t.ex. energi- och fodergrödor. Avloppsprodukter kan dock vara förorenade med metaller och av den anledningen ställer livsmedelsbranschen krav på certifiering, t.ex. REVAQ. Det har länge funnits gränsvärde för metallerna bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel och zink vid användning av avloppsslam på åkermark. Mer kunskap behövs nu om olika spårelement i klosett­vatten, bland annat för att utveckla certifieringen av avloppsslam.

Projektet är finansierat av Svenskt Vatten Utveckling, REVAQ, Lunds kommun och VA SYD

Projekttid: 2013-2014

Projektansvarig: Sven-Erik Svensson.
Projektledare: Sven-Erik Svensson.
Övriga medverkande: Jan Erik Mattsson & Christina Johansson.

Publiceringar:

 


Kontaktinformation