Integrerad bekämpning av ogräs genom radhackning och radsprutning i höstoljeväxter

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Syftet med projektet är att utveckla integrerad bekämpning av ettåriga ogräs i höstoljeväxter genom att kombinera mekanisk och kemisk bekämpning som ska utföras samtidigt och/eller var för sig. Projektet består av två till tre fältexperiment per år där olika kombinationer av radhackning, kemisk bekämpning och radsprutning utvärderas och jämförs med mer konventionella system för ogräsreglering. Förväntningen är att radhackning, ensamt eller i kombination med kemisk ogräsbekämpning kan minska den totala användningen av växtskyddsmedel i höstoljeväxter, jämfört med konventionell bekämpning, samtidigt som god ogräsregleringseffekt och skördenivå bibehålls. Integrerad ogräsbekämpning med reducerade insatsmedel är av stort intresse, inte minst i vattentäkts-/vattenskyddsområden.

Projektledare: Anders TS Nilsson

Projektdeltagare: Anneli Lundkvist, Lena Holm, Allan Andersson, David Hansson och Theo Verwijst

Samarbetspartner: Anders Algerbo och Mikael Gilbertsson (JTI), Henrik Hallqvist Jordbruksverket

Finansiering:  Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning (SSO) och Partnerskap Alnarp


Kontaktinformation