Kan reducerad jordbearbetning minska kväveförlusterna och öka markens kolinlagring i odlingssystem med huvudsakligen ettåriga grödor? (LINC)

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Odlad mark spelar en viktig roll i globala flöden av växthusgaser, särskilt av koldioxid och lustgas, och kolets och kvävets kretslopp i markens är nära kopplade till varandra. Intensiteten i jordbrukets jordbearbetning genom plöjning har central påverkan på en mängd viktiga parametrar: nettobidraget av växthusgaser, uppbyggnad av markens förråd av organiskt kol och markens bördighet, risk för erosion, läckage av näringsämnen, nedbrytning av bekämpningsmedel, vattenkvalitet, infiltration, fossil energiförbrukning och avkastning. Utifrån hypotesen att en ökad kolinlagring i marken kan påverka agroekosystemets förluster av kväve är det viktigt att förstå dessa relationer för att kunna motverka oönskade effekter av reducerad jordbearbetning. Målen för denna studie är att utvärdera effekterna av övergång från konventionell jordbearbetning med plöjning till reducerad jordbearbetning sedan 18 år i en mångsidig sexårig växtföljd med i huvudsak ettåriga grödor (LINC försöket). Grödornas kväveutnyttjande och markens kväveomsättning och utsläpp av lustgas kommer att följas efter tillsats av 15N-märkt kvävegödselmedel. Vidare kommer organiskt kolbindning i markprofilen, jorden fysiska kvalitetsparametrar och grödornas avkastning att jämföras ur ett systemperspektiv. Projektets helhetsansats kommer att leda till ny värdefull kunskap om möjligheter att öka odlingssystemens hållbarhet genom reducerad jordbearbetning.

Projektet är finansierat av Formas

Projekttid: 2012-2014

Projektansvarig: Erik Steen Jensen.
Projektledare: Maria Ernfors.

Publiceringar:


Kontaktinformation