Strategier emot herbicidresistens hos renkavle (<i>Alopecurus myosuroides Huds.</i>)

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Renkavle är ett problemogräs som ökar i Sverige. Renkavle utvecklar snabbt resistens mot selektiva gräsherbicider. Framtida strategier mot renkavle måste innehålla andra former av åtgärder än enbart kemiska ogräsmedel. I detta projekt undersöks vilken inverkan olika kombinationer av odlingsåtgärder såsom jordbearbetning, grödval i växtföljden och val av kemiska ogräsmedel har på populationsutvecklingen av renkavle. Försöken placeras på såväl lokaler med förmodad eller konstaterad herbicidresistens som på fält med förmodad normalkänslig population. Odlingsåtgärdernas effekt på förekomsten av renkavle bestäms genom sedvanliga avläsningar av antal och vikt för varje behandlingsalternativ. Utvecklingen av förändrad känslighet och resistens mot olika herbicider hos populationen följs med studier  där insamlade fröprover från fältförsökens olika behandlingsled testas i odlingskammare respektive i växthus. I odlingskammare studeras fröprovens groning på filtrerpapper i petriskålar under tillsats av olika koncentrationer av herbicider. I växthustesterna besprutas renkavlen under praxisliknande förhållanden och herbicidkänsligheten fastställs och jämförs med internationella referensprover av renkavle där känslighet och resistensgrad är känd. Andelen frön med förändrad känslighet eller resistens för olika herbicider blir ett mått på de prövade åtgärdernas inverkan på resistenssituationen hos renkavlepopulationen.   

Projektets målsättning är att få fram underlag till hur olika åtgärder kan kombineras i ett system av integrerad ogräsbekämpning där en hög kontroll av renkavlen kan förenas med en verkningsfull strategi mot uppbyggnaden av herbicidresistens.

Projektledare: Anders TS Nilsson

Projektdeltagare: Allan Andersson, David Hansson och Lena Holm

Samarbetspartner:  Henrik Hallqvist Jordbruksverket, Solvejg Mathiassen Aarhus universitet

Finansiering:  Partnerskap Alnarp och Bayer CropScience


Kontaktinformation