Bygglösningar och skötselrutiner vid användning av "cups" till smågrisar

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Den övergripande målsättningen med projektet är att minska smågrisdödligheten genom användning av ”cups”. ”Cups” är små drickautomater där smågrisar kan dricka extra mjölkersättning vid sidan om suggans mjölk. Detta leder till lägre smågrisdödlighet samt friskare och tyngre grisar vid avvänjningen. Studierna kommer att göras i en besättning med 220 suggor med 5 grupper om 44 djur per grupp.

Frågeställningen är hur dessa ”cups” fungerar under svenska förhållanden. Hur är hygienen runt dessa ”cups”? Vilka skötselrutiner behövs för att behålla bra hygien i dessa ”cups”. Hur mycket extra tid tar det per vecka att sköta hela systemet? Hur mycket tyngre blir grisarna vid avvänjningen och hur mycket minskar variationen i avvänjningsvikten inom kullen?

Studierna kommer att göras i en besättning med 220 suggor med 5 grupper om 44 djur per grupp. Gården har byggt systemet med ”cups” i alla grisningsboxar. Vi kommer att studera systemet under tre grisningsomgångar. I varje grisningsomgång kommer vi att stänga av dessa ”cups” i 10 boxar. Dessa boxar kommer då att fungera som kontrollbehandling. Resterande 34 boxar per omgång kommer att fungera med mjölkersättning i ”cups”. Följande kommer att registreras:

  • hygienen runt dessa ”cups” med ett poängsystem (alla boxar).
  • vilken extra arbetsinsats som behövs för att göra rent i boxen och för att göra rent hela rörsystemet en gång i veckan.
  • antal avvanda smågrisar per kull (alla boxar).
  • smågrisdödligheten och orsaker till dödligheten (alla boxar).
  • individuell vikt på smågrisarna vid avvänjningen samt variationen i vikt inom kullen (30 kullar per försöksled).

Fakta:

Finansiering: SLO-fonden

Medarbetare: Jos Botermans & Anne-Charlotte Olsson

Projekttid: 2015-2017


Kontaktinformation