Helhetskoncept för att lösa ammoniakproblematiken både inne och utanför befintliga grisstallar

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Målsättningen med forskningsprojektet är att minska ammoniakemissionen från befintliga grisstallar samtidigt som man förbättrar inomhusklimatet. Det finns flera sätt att minska ammoniakemissionen från grisstallar. Luftrening av frånluften är ett sätt som samtidigt kan ta bort en stor del av lukten. Luftrening av all frånluft kostar dock mycket pengar och energi. Tidigare forskning på LBT har visat att man genom att ta ut luften via gödselrännan kan fånga upp mycket av den totala ammoniakemissionen. I samma försök blev luftkvalitén i stallet mycket bättre och ammoniakhalterna i stallet minskade med över 70 %. Genom att bara rena frånluften från gödselrännorna (30 % av maxventilationen) skulle man kunna fånga upp stora mängder ammoniak.

Projektet är uppdelat i två delar (del A och B) som är oberoende av varandra. I del A görs praktiska mätningar. Två sätt att ta ut luften kommer att jämföras: I) via trumma i taket eller II) de första 30 % via gödselrännan och resten via trumma i taket. Luften från gödselkulverten kommer att skickas genom en "scrubber". Två försöksomgångar kommer att genomföras (1 sommar- och 1 vinteromgång). Luftflöde mäts kontinuerligt med mätfläktar. Ammoniakhalten mäts var femtonde minut under hela försöksperioden i den inkommande och utgående luften.

I del B görs modell-beräkningar. Det görs simuleringar av hur mycket ammoniak som kan filtreras bort om man hade haft luftrening. Olika sätt att rena luften (scrubber, biofilter, biobädd) finns med i simuleringen. Det görs även en beräkning av vad det kostar att minska ammoniakemissionen med 50, 75 och 90 %. Simuleringen tar hänsyn till eventuella produktionsförbättringar, energikostnader, extra inhysningskostnader samt kostnaderna för luftreningen.

Projektet är finansierat av Jordbruksverket och Partnersskap Alnarp

Projekttid: 2009-2012

Projektansvarig: Jos Botermans.
Övriga medverkande: Knut-Håkan Jeppsson.

Publiceringar:
AgEng 2012, poster

Slutrapport SJV (25-10992/09), KSLA (09SLO005), PA (386/09/Anim)


Kontaktinformation