Ökad dräneringsyta på helspaltgolv med gummimatta till växande ungtjurar

Senast ändrad: 26 oktober 2023

- Effekt på hygien och djurvälfärd

Hygien i djurstallar är av största vikt för både djurvälfärd och livsmedelssäkerhet. Vid nybyggnation av stall med helspaltboxar för nötkreatur är det sedan 2007 ett lagkrav på att underlaget är av gummi eller annat mjukt material. Helspaltboxar med gummi har visats förbättra djurvälfärden samt tjurars klöv- och benhälsa jämfört med betongspaltgolv. Emellertid har den sedan tidigare högsta tillåtna spaltöppningen minskats från tidigare 35 och 40 mm (beroende på djurens vikt) till numera 30 och 35 mm  utan hänsyn tagande till om spalten utgörs av betong eller gummi.  På grund av att den totala öppningsarean minskar när man lägger på gummimatta på betongspaltgolv blir detta ett hygieniskt problem i många besättningar eftersom dräneringen av gödsel är fundamental för att få en godtagbar hygien på golv med helspalt.

Syftet med studien är att se om ökad spaltöppning och minskad spaltstavsbredd på gummispaltgolv kan förbättra golvets dräneringskapacitet och förbättra stallets och djurens hygien med bibehållen god djurvälfärd och utan att påverka risken för traumatiska skador. Försöket genomförs i ett nybyggt stall där hälften av boxarna har 5 mm bredare öppning och den andra hälften har kvar den befintliga lagstadgade öppningen. Den totala öppningsarean ökades då från 14% till 18% (den högsta tillåtna är 28%). Djuren videofilmades för att bedöma tjurarnas beteenden, resningar och läggningar. Vid regelbundna gårdsbesök registreras rörelser, hull, benskador, hygien hos djur och golv. Efter slakt registreras tillväxt och skador på klövarna. Resultat kommer att presenteras 2018

Fakta:

Projektet är finansierat av: Partnerskap Alnarp, Jordbruksverket

Projekttid: 2016-2018

Projektledare: Christer Bergsten