Integrerad näringstillförsel – förbättring av näringsutnyttjande vid organisk gödsling genom bladgödsling

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Användande av organiska gödselmedel, såsom ofta är fallet inom ekologisk odling, är förknippat med svårigheter att matcha näringsfrisättningen med kulturens behov. I synnerhet kvävetillförseln har identifierats som en restriktor för kulturens tillväxtpotential. Eftersom organiska gödselmedel är svåra att vattna ut tillförs ofta en stor del av kulturens totala näringsbehov redan vid kulturstart. Detta är också påkallat av reglerna för ekologisk odling. Eftersom frisättningen av näring från organiska gödselmedel är beroende av mikrobiologiska processer, och tillväxttakten i hortikulturella odlingssystem (växthus) ofta är väldigt hög, kan bristsituationer lätt inträffa. För kväve visar detta sig ofta inte genom visuella bristsymptom eller analyserbara brister, utan i första hand genom minskad bladexpansion och därmed minskad tillväxt. Genom att tillföra mindre mängder kväve direkt till bladverket vid tillfällen med hög tillväxttakt förväntas brist på N kunna motverkas, tillväxten öka och kväveutnyttjandegraden i systemet därmed förbättras.

Fakta:

Projektet finansieras av Martha & Dagny Larssons fond.