Kalciumstrategier för höjd kvalitet i svensk matpotatis

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Låga kalciumhalter i potatisknölen ger ökad stötkänslighet, benägenhet för rostfläckighet samt större risk för ihålighet. Målet med projektet är att hitta en effektiv och hållbar strategi för att öka kalciumhalten i knölen så att rostfläckighet, ihåligheter och mekaniska skador kan minimeras utan att kadmiumhalten ökar och därmed öka kvaliteten på svensk matpotatisproduktion. Kalcium stabiliserar växtens membran samt ingår i växtens stressförsvar. Tidigare studier har visat att kalciuminnehållet i knölen kan ökas med hjälp av kalciumgivor under knöltillväxten. Problemet är att det endast är rötter på knölar och stoloner som kan ta upp och transportera kalcium till knölen, vilket innebär att det kan finnas tillräcklig mängd kalcium vid huvudrotsystemet utan att detta transporteras till knölarna. Syftet med studien är att testa för odlaren nya och tillämpbara tillförselmetoder av olika kalciumformer. Upptaget av tungmetallen kadmium kommer också att undersökas eftersom vi i tidigare försök har sett en tendens att ökad kalciumtillförsel kan leda till en ökad kadmiumhalt i knölen, troligen genom en ökad tillgänglighet av kadmium i jorden.

Projektet är treårigt och finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning

Projektet drivs av Helene Larsson Jönsson & Håkan Asp

Kontakt : helene.larsson.jonsson@slu.se


Kontaktinformation