Organisk gödsling vid ekologisk odling av grönsaker i växthus

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Projektet studerar frisättning av växtnäringsämnen från organiska gödselmedel vid odling av grönsaker i växthus.

En utmaning vid ekologisk odling är att matcha tillgången till frisatta näringsämnen i odlingssubstratet med kulturens behov, i synnerhet för fruktbärande kulturer såsom tomat. Projektet fokuserar på odling i avgränsade substratvolymer, som är en metod som är vanlig i Sverige. På grund av ändrade EU-regler får inga nya odlingar etableras enligt denna metod, men dessa regler ska utvärderas efter en 10-årsperiod och detta projekt kommer att bidra till förbättrat kunskapsläge inför denna utvärdering.

Fakta:

Projektet är ett samarbete mellan SLU Alnarp och RISE, och kommer att pågå under hösten 2018 och våren 2019.

Finansiärer: Jordbruksverket, Partnerskap Alnarp

Kontakt: Karl-Johan Bergstrand