Förundersökning rörande minskat näringsläckage från odlingar med frilandsgrönsaker i Skåne

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Föreliggande projekt genomfördes som ett samarbetsprojekt mellan Landshövdingeuppdraget ”Vatten” och LTJ-fakulteten i Alnarp. Förstudiens övergripande mål var att verka för minskad belastning av kväve och fosfor i Östersjön. Förstudiens detaljmål var att studera situationen i företrädesvis intensiva odlingar, exempelvis odling av frilandsgrönsaker, och där granska möjligheterna för att minimera växtnäringsläckage genom infiltration, återanvändning, recirkulering, reglerad dränering m.fl. åtgärder.

Projektledare: Beatrix Alsanius

Publikationer:

Alsanius BW, Gunnarsson A, Håkansson B, Sandin H, Jensén P, Asp H. Förundersökning rörande minskat näringsläckage. Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Rapport 2011:6, 62 sidor. ISSN 1654-5427. ISBN 978-91-86373-57-3.


Kontaktinformation