Kunskapsunderlag för fortbildning inom energisystem med förnybar energi i svensk växthusodling

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Projektet syftar till att ta fram kunskapsunderlag inriktat på att hjälpa växthusodlare som står inför att välja energisystem eller vill förbättra sitt befintliga system. Kunskapsunderlaget som tas fram ska tjäna som ett beslutsunderlag för odlaren. I projektet ingår kartläggning av förnybar energi och hur systemen
fungerar i praktisk produktion. Befintlig kunskap tas tillvara och sammanställs för användning som kursmaterial för olika målgrupper som förutom odlare kan vara rådgivare, myndighetspersoner eller andra som vill få en bra grund inför beslut i energifrågor rörande växthusodlingen. Slutligen genomförs en pilotkurs med kunskapsmaterialet som grund.

Projektet är finansierat av Jordbruksverket (SJV) och EU (Europeiska jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling)

Projekttid: 2013-2015
Projektledare: Sven Nimmermark
Övriga medverkande:
Ulla Nilsson, Virgo Grön Konsult
Jonas Möller Nielsen, Cascada AB
Inger Christensen, Grön kompetens AB

Publiceringar:

Nilsson, U., Möller Nielsen, J., Christensen, I., & Nimmermark, S. 2015. Förnybar energi i svensk växthusodling - Kunskapsunderlag för fortbildning (Renewable energy in Swedish greenhouse production – Knowledge base for education) LTV Rapport 2015:28 (pp. 90). Alnarp: SLU, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Institutionen för Biosystem och teknologi.


Kontaktinformation