Hållbarhet för vall som biogasgröda – klimat, markanvändning och ekonomi

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Det är viktigt att låta en utvärdering av för- och nackdelar med gröna energigaser börja redan i råvaran. Det finns just nu en stor osäkerhet om hur åkerbaserade energiråvaror kommer att hanteras framöver när syftet är drivmedelsproduktion, och därmed hållbarhetskriterierna inom EUs förnybarhetsdirektiv ska uppfyllas.

Forskarna bakom denna ansökan anser att det är problematiskt om alla grödor från åkermark likställs, oavsett miljökonsekvenser eller effekter på odlingssystemen. I detta projekt är målet att ta fram fakta som inlägg i debatten om energigrödor på åkermark för biogasproduktion, och specifikt då kring gräs/klövervall. Miljö- och klimateffekterna av en gröda som vall på åkermark är nämligen fundamentalt skilda från effekterna av t ex utökad spannmåls-eller rapsodling för bioenergiändamål. Projektet omfattar en analys av olika aspekter av hållbarhet som klimatpåverkan, markanvändning och ekonomiska aspekter både ut odlarperspektiv och ur biogasindustrins perspektiv.