Beräkningsunderlag för hållfasthetsdimensionering av väggar till plansilor för ensilage

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Det finns idag inga gällande svenska anvisningar för dimensionering av väggarna i plansilor för ensilage. Dimensioneringen görs med ledning av tidigare utfärdade regler. Dessa var framtagna att tillämpas för silor med väggar upp till ca 3 m. Allt tyder på att anvisningarna för större vägghöjd kraftigt överskattar de laster, främst av pressvattentryck, som uppkommer med åtföljande överdimensionering, materialslöseri och kraftigt ökade investeringskostnader.
Projektet avser att i en fältundersökning bestämma ensilagets fysikaliska egenskaper av betydelse för horisontaltryckets storlek samt maximalt förekommande pressvattennivå. Dessa grunddata kommer att ligga som underlag vid framtagandet av nya nationella dimensioneringsanvisningar och ny svensk standard. Det övergripande målet är att minska lantbrukarnas investeringskostnader för ensilageplansilor.

Finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning och A-betong via Partnerskap Alnarp.
 

Projekttid: 2010 - 2011

Projektansvarig: Hans von Wachenfelt.
Övriga medverkande: Christer Nilsson

Publiceringar:
von Wachenfelt H, Nilsson, C., Östergaard G, Olofsson A, Karlsson M 2014. Design criteria for structural design of silage silo walls. Biosystems Engineering 126, 92-103.

Wachenfelt, H. & Nilsson, C. 2012. Beräkningsunderlag för hållfasthetsdimensionering av väggar till plansilor för ensilage - pressvattennivåer
(Design criteria for structural design of silage silo walls – silage juice levels)
.
SLU, Lantbrukets byggnadsteknik, Alnarp. Intern rapport.

Wachenfelt, H., Nilsson, C., Östergaard, G., Olofsson, A. & Karlsson, M., 2013. Beräkningsunderlag för dimensionering av plansiloväggar
(Design criteria for structural design of silage silowalls)
. SLU Institutionen för biosystem och teknologi, Alnarp. LTJ-rapport 2013:16


Kontaktinformation