Mjölkproduktion med extensiv förbehandlat ensilage för ökad foderintag och ökad resurseffektivitet

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Detta forskningsprojekt syftar till att förbättra resurseffektiviteten av mjölkkofoder genom intensiv förbehandling. Förbehandlingens effekter som förväntas är att fodret kommer passera kons fodermältningssystem snabbare än obehandlad grovfoder, vilket medför ökad andel grovfoder i foderblandningen. Detta förväntas leda till en lägre beroende av (importerade) foderkoncentrat, vilket anses innebär en miljöfördel. Det högre genomflödet av grovfoder resulterar förmodligen i en gödsel med högre energiinnehåll. För att inte påverka miljön negativt genom ökade metanförluster i gödselhanteringen, behöver denna gödsel behandlas, t ex i en biogasanläggning för att uppnå högre resurseffektivitet. Det högre energiinnehållet förväntas dock bidra till ökad ekonomisk hållbarhet för biogasanläggningen.

I en kombinerat fält- och systemstudie kommer systemeffekter av obehandlad och förbehandlat vall studeras. För förbehandlingen kommer en extruder att användas. Data för fodersmältningseffektiviteten kommer att studeras i en in-vivo-studie. Resultat från utfodringsförsöken kommer att användas för att studera hela värdekedjan av foderproduktionen, gödselhanteringen samt användningen av gödsel som substrat I biogasanläggningen och användningen av rötresten som gödselmedel. Klimateffekt och ekonomin undersök i en stegvis produktionsmodell.

Studien utfall kan ha stor betydelse för implementering i Sverige där mjölkbönder kämpar med att förbättra mjölkproduktionens ekonomi. Samtidigt kan en omställning till förbehandling av grovfoder leda till en förbättrad ekonomi av en efterföljande biogasprocess och därmed bidra till stora klimatvinster.

Fakta:

Projektet är finansierat av Partnerskap Alnarp och är ett tilläggsprojekt till projektet 2017H053 med samma titel vilket finansieras av Lantmännens forskningsstiftelse.

Projekttid: 2018-2019   

Projektledare: Thomas Prade